break-6 - Break Komutu Break komutunu, swtich komutundan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Break Komutu Break komutunu, swtich komutundan çıkmak için önceki derslerimizde görmüştük. Komutun kendine özgü bir kullanımı daha vardır. Break komutu bir döngünün içinde çalıştırılırsa o an o döngü biter. Bir goto gibi işlem gördüğünü de söyleyebiliriz. Break kullanınca program döngüyü bitirir ve döngünün sonundaki satırdan çalışmaya devam eder. Bir örnek verelim.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
//break.cpp //break komutunu kullandik. #include <iostream.h> int main() { for (int x = 1; x <= 10; x++) { if (x == 7) { break; } cout<< x << " "; } } İşte örneğimizde gördüğünüz gibi. X 7'ye eşit olunca break; döngüyü bitiriyor ve döngüden sonraki satırı çalıştırmaya başlıyor.
Background image of page 2
Örnekler 1) //Derecenin sin,cos,tan değerlerini bulma #include <iostream.h> #include <math.h> int main() { double x; //x i tanımladık x = 45.0; // 45 derece x *= 3.141593 / 180.0; // Dereceyi radyal değere döndürme cout<<"45 derecenin sinusu: "<< sin(x)<<endl; cout<<"45 derecenin kosinusu: "<< cos(x)<<endl; cout<<"45 derecenin tanjantı: "<< tan(x)<<endl; return (0); }
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2010 for the course CITE comp204 taught by Professor Karanfiller during the Fall '09 term at University of Cyprus.

Page1 / 4

break-6 - Break Komutu Break komutunu, swtich komutundan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online