{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

c++ giriÅŸ

c++ giriÅŸ - C Temel...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C++ Temel Bilgiler C++ bilindiği gibi programlama dünyasında en çok ilgi gören C dilinden türemiştir. C++'ı klasik C dilinden farklı yapan yanı; Nesne Yönelimli Programlamayı da ( Object Oriented Programming) C'nin sözdizimi kurallarıyla birlikte desteklemesidir. Normalde C ile sadece yapısal programlama yaparken C++ dili ile hem yapısal hem de nesne yönelimli programlar yazabilirisiniz. C++ diline başlarken önce dilin C'den gelen ve temel olan özelliklerini öğrenmek gerekir. Örneğin, değişken tanımlama, atama ve diğer basit aritmektik işlemler, kontrol yapıları ve döngüler gibi. Teknolojinin ulaştığı son noktadaki programlama dillerinden olan C ve C++, bir çok yeni ve güçlü özellikleri içerir. Derslerimiz devam ettikçe bunların teker teker içine gireceğiz. C dilinin özelliklerinin %80 i C+ +'da da mevcuttur (bu karşılaştırma şahsi görüşümdür). Zaten C++, C'nin üst gurubudur. Bunu şöyle sıralayabiliriz. C, C++ ve C# dır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C++ da tüm tanımlayıcılar a, . . . , z - A, . . . , Z harfleri ile ya da alt çizgi "_" ile başlar. Bundan sonra rakam, harf, ya da alt çizgi kullanılabilir . C++ büyük ve küçük harf duyarlılığına sahiptir. Kullandığımız ifadeleri birbirinden farklı ve aynı ifade olarak kullanıyorsak programımız hata verecektir. Bunu bir örnekle anlatayım: ProgramPROGRAMprogRAMProgRamBu şekilde tanımlarsak hepsi birbirinden farklı ifadeler olarak C++ da okunacaktır.
Background image of page 2
C++ İle Programlamaya Giriş C++ ‘ın Genel Formu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
// ilk1.cpp
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

c++ giriÅŸ - C Temel...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online