{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

döngüler-5

döngÃ&Aci...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Döngü Komutları Bir ya da birden fazla deyimin tekrar edilmesini sağlarlar. Döngüler, " belli bir koşul sağlandığı sürece sürekli çalıştırılacak kod parçası " olarak nitelendirilebilir. For döngüsü, while döngüsü, do-while döngüleri, diğer yüksek seviyeli dillerdeki gibidir. Ancak en büyük fark, programın bu tekrar döngüleri istediğinde terk edebilmesidir. C/ C++, döngüden çıkmak için beş ayrı yöntem vardır. Sonlama Tipi  A ç ıklama normal  T ü m  tekrarlar  yapılır  ve  test  ifadesi  i ş artı  sa ğ lanırsa  d ö ng ü den  ç ıkar. break  Beklenen hatayla kar ş ıla ş ğ ında kullanılır continue  D ö ng ü  i ç inde mantıksal akı ş a g ö re kullanılır Break ve continue Yukarıdakilerin karma ş ık bile ş imi. exit  Ciddi ve geri alınamaz hata olu ş tu ğ unda.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C/C++ da ki döngülerin arasındaki fark, beklenen döngü sayıları arasındaki farktan kaynaklanır. Eğer önceden belirli bir döngü sayımız mevcut ise For döngüsü kullanılır. while ve do-while döngülerinde döngü sayısı belli değildir. C++ nın bize vermiş olduğu esneklik sayesinde, döngüleri son derece esnek bir biçimde kullanma şansımız vardır.
Background image of page 2
While Döngüsü İçlerinde anlatımı ve anlaşılması en kolay olan döngüdür. While döngüsü, döngü sayısının belli olmadığı zamanlarda kullanılır. while ( koşul ) komut; While döngüsü, içinde bulunan ifade doğru olduğu sürece altındaki komut veya komut bloğu yürütülür. Eğer yanlış ise kontrol bir sonraki komut veya komut bloğuna geçer.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
While döngüsü daha genel şekliyle: while ( ifade ) { Komut; komut; komut; . . . } Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Çoklu komutlar kullandığımızda " { } "parantezleri gereklidir.
Background image of page 4
// while1.cpp // while döngüsünü kullandık // girdiğimiz sayıdan 100 e kadar olan sayıları topladık #include <iostream.h> İnt main() { int x, y; y= 0; cout<< " Bir Sayı Giriniz ( Sayı 100 den küçük olucak ) : "; cin>>x; while (x< 101) { y =y+x; x =x+1; } cout<< "Toplam= "<< y; }
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Burada önce x ve y yi tanımladık. y=0 değerini verdik. Sonra klavyeden girilen değerin x olduğunu yazdık. while (x< 101) işte burada ifademiz x< 101. Şimdi bu koşul sağlanıncaya kadar döngümüz devam edecek. While' den sonraki bloğa geçtiğimizde ise. y` ye x i ekliyoruz ve x in değerini her seferinde 1 arttırıyoruz. Sanırım bu basit örnekte döngünün basit yapısını ve mantığını anlamış oldunuz. Döngünün verilen ifade veya koşula göre sağlanması döngülerin en önemli konusudur. Eğer bir döngüden çıkılmazsa o döngü sonsuza gider. Buna da "sonsuz döngü" denir. Döngüler konusunda en çok rastlayacağımız hata da budur.Şimdi buna bir örnek verelim. Fakat, şimdiden uyarıyorum, sonsuz döngü yapıldığında bilgisayarınız kilitlenebilir. Onun için buna şimdiden hazır olun. Zaten bir sefer denediğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınızdır.
Background image of page 6
//sonsuz.cpp
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

d&Atilde;ƒ&Acirc;&para;ng&Atilde;ƒ&Aci...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online