operatror - Operatrler I Operatr ve Operand nedir? Bunu bir...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Operatörler I Operatör ve Operand nedir? Bunu bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Örneğin; x + y 'de x ve y operand + ise operatördür. Bu bir aritmetiksel operatördür. Matematikte işlemler operatörler ve operandlar ile anlatılır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Operatörleri öncelikle türlerine göre ayıralım: 1) Aritmetiksel operatörler + , - , * , / , % , ++ , -- 2) Karşılaştırma operatörleri < , > , <=, >= , ==, != 3) Eşitleme operatörleri = , += , -=, *= , /= , %= , <=, >>=, &=, != , ^= 4) Mantıksal Operatörler ! , || , && 5) Bit bazında işlem yapan operatörler & , ! , ^ , ~ ,
Background image of page 2
Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler: Matematiksel ifadeleri günlük hayattaki biçimde bilgisayarda yazamadığımız için belli kurallara uymamız gerekir. Bu kısım önemli olduğu için biraz geniş yer vereceğim. Kullandığımız matematiksel işlemler ve anlamları şöyledir: C++ işlemi: Aritmetik operatör: Toplama + Çıkarma - Çarpma * Bölme / Modulus(mod) % Bir arttırma  ++ Bir azaltma --
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bu operatörle verilen iki veya daha fazla operand toplanabilir. Yazılış şekli Aşağıdaki gibidir. değişken1 + değişken2
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/05/2010 for the course CITE comp204 taught by Professor Karanfiller during the Fall '09 term at University of Cyprus.

Page1 / 13

operatror - Operatrler I Operatr ve Operand nedir? Bunu bir...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online