Hyundai_kampan_modely_i10_i30cw

Hyundai_kampan_modely_i10_i30cw - Case Study Hyundai Motor...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Actum , s.r.o., agentura pro elektronický a internet marketing www.actum.cz , blog o e-marketingu http://www.actum.cz/blog/ tel.: +420 271 000 300, fax: +420 271 000 312 Case Study: Hyundai Motor CZ s.r.o. Internet Marketing Internetová kampaň Hyundai i30 cw a Hyundai i10 HYUNDAI Motor CZ s.r.o. pravidelně pořádá internetové kampaně při uvedení nového modelu, faceliftu, nebo akční nabídky na trh. Actum pro Hyundai již 3 roky plánuje a realizuje internetové kampaně. Na podporu uvedení nových modelů vozů jsme pro klienta v dubnu a květnu 2008 zajišťovali nákup mediálního prostoru včetně zpracování kampaně, která oslovila 2,5 milionu unikátních uživatelů a na web Hyundai přivedla 44 000 unikátních návštěvníků. O klientovi Jihokorejská společnost Hyundai Engineering vznikla v roce 1947 a její automobilová odnož Hyundai Motor Company pak v roce 1967. Celosvětově
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Hyundai_kampan_modely_i10_i30cw - Case Study Hyundai Motor...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online