{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

algorithms_summary - 1 9-8002 V(

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ןמרלוטס לאירא 1 םימתירוגלא סרוקב ןחבמל םימוכיס א רטסמס ' 2008-9 ) פורפ ' רירש הכימ ( םיפרג / תיללכ הרזח : םיגשומ : ףרג : ףרג ܩൌሺܸ ,ܧሻ , V םידוקדוק תצובק , ܧؿܸൈܸ תותשק תצובק . ןווכמ : םירודס תוגוז ןה תותשקה , ןווכמ אל : ןה תותשקה םירביא ינש תב הצובק ) בושח אל ימינפה רדסה .( האלול : ሺܽ, ܽሻ - ומצעל דוקדוקמ תשק . תוליבקמ תותשק תוליבקמ יטנאו : םידוקדוק ינש םתוא ןיב תותשק ) ןווכמ אל ףרג ; ןווכמ ףרגב : םיהז םינוויכ .( תוליבקמ יטנא תותשק : דבלב ןווכמ ףרגב , םיכופה םינוויכב ךא םידוקדוק ינש םתוא ןיב תותשק . טושפ ףרג : תוליבקמ תותשק אלל ףרג , וליבקמ יטנא תואלולו ת . תונכש ) םיתמצ ( : תשק יהת ሺܽ, ܾሻ , יזא a,b תשקה לש הצק תודוקנ ןה , ו - a ו - b ינשה לש דחא םינכש . תוכימס ) תותשק ( : תפתושמ הצק תדוקנ ןהל שי םא תוכומס וארקי תותשק גוז . תמוצ תגרד : וילא תוסנכנהו ונממ תואצויה תותשקה רפסמ . םאתהב הסינכ תגרדו האיצי תגרד תרדגה . ק דדובמ דוקדו : ותגרדש דוקדוק 0 . ולש הסינכה תגרד קר םא 0 , ארקי רוקמ , ולש האיציה תגרד קר םאו 0 , ארקי רוב . תת - ףרג : לש ܩൌሺܸ ,ܧሻ ףרג אוה ܩ ൌሺܸ ש ךכ - ܸ كܸ , ܧ كܧ ו - ܧ كܸ ൈܸԢ . תת - הרשומ ףרג : תת - תא ללוכה ףרג לכ ב תותשקה - E תא תורבחמה ב םיתמצה - V' . הליסמ / לולסמ : םיתמצ תרדס ݒ ,…,ݒ לכלש ךכ 1൑݅൑݇െ1 : ሺݒ ௜ାଵ ሻאܧ . לולסמה ךרוא = וב תותשקה רפסמ . לגעמ : ש ךכ לולסמ - ݒ ൌݒ . לולסמ / טושפ לגעמ : םיתמצ לע הרזח ןיא . קילק ) Clique , ןווכמ אל ( : רבוחמ תמוצ לכ הב םיתמצ לש הצובק תת רחא תמוצ לכל . םלש ףרג : וב ףרג V קילק הווהמ , ףרגב רחא תמוצ לכל תנווכמ אל תשקב רבוחמ ףרגב תמוצ לכ רמולכ . ב הצובק " ת ) IS ( : קילקמ ךפיהה , תשקב רבוחמ וניא םיתמצ גוז ףא הב םיתמצ לש הצובק תת . וד ףרג - ידדצ ) ןווכמ אל ( : V לש רז דוחיא אוה 2 תוצובק יתת ܸ ו - ܧكܸ ൈܸ . רמולכ , ב תמוצ ןיב רבחמ תשק לכ - ܸ ב תמוצל - ܸ .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

algorithms_summary - 1 9-8002 V(

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online