DHCP015_-_OpNet_Basic_Concepts

DHCP015_-_OpNet_Basic_Concepts - OpNet OpNet OpNet OpNet

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OpNet תודוסי .§יבשחמ תרושקת תותשר תיימדהל תוכרעמ לש הצרהו חותיפל הביבס איה OpNet תבשייתמה ¤רדב ,§יבשחמ תרושקת תשר לכ OpNet ±ב לדמל ©תינ ,יללכ ©פואב תויעב לש ­סואל הלודג היעב קוריפ :תיסיסבה תיסדנהה הטישה §ע ©יטולחל תא שבגל ©תינ תונורתפה ­וריצ ידי±לעו ,©ורתפל תנתינ הנטק היעב לכש ¤כ ,תונטק ©ווגמהמ תחא לכ קוריפ ידי±לע עצובמ OpNet ±ב וז השיג לש המושיי .אלמה ©ורתפה §יטנמלא לש תוצובק רפסמל ,תוירשפא §יבשחמ תרושקת תותשר לש יפוסניאה לדומל הרזחב §תבכרהו ,דרפנב §המ דחא לכב לודימ ,§ירכומ §יילאנויצקנופ .היוצרה תשרה לש §לשה :ידממ±תלת ©פואב תעצובמכ OpNet ±ב §ילדומה תבכרה תא תוארל ©תינ §יילאנויצקנופה §יביכרה קמועה אישבו §לשה טקייורפה תיזחבשכ ,קמועה דממ §ינייפאמ אלא §ניא רתוי לודג קמועב §יאצמנה §יביכר השעמל .רתויב §ייסיסבה .רתוי ©טק קמועב §יאצמנה §יביכרה לש ( Attributes ) הזל הז §ירבחתמ המר התואב §יילאנויצקנופ §יטנמלא רשאכ ,בחורה דממ .תונוש §יכרדב דממ . OpNet לש יניצר לדומ לכב טעמכ ,יוטיב ידיל אב ¤א ,הבוח וניא ,הבוגה דממ ילדומ ל §אתהב ,§יבשחמ תותשר לודימל תמסרופמה ¤רדה §ע ההדזמ הבוגה (§יילנוגותרוא) §ייולת±יתלב סוחייה ילדומ .( TCP/IP ±ו OSI תובכשה ילדומ) סוחיי .§ירחאה לודימה ידממ ינשל המלשה תשרה תא קלחל ©תינ ,תוחונ ייכרצל :תותשר±תת איה הקולח ¤רד דוע .תותשר תתל הקולחל איה §ג תנתינ הדיצמ תשר±תת לכו ,( Subnet ) תותשר±תתל המרב הקולח וז השעמל .הלעמל ונד §הב §ידממה תניחבמ תועמשמ ©יא וז הקולחל לש §ינוש §יקלח לע ( Zooming ) תודקמתהל "¤רד רוציק" תרשפאמה ,תיפרגואיג לדמל §יצור ונא §א ,לשמל .תיללכה הנומתה תא §ג תוארל תורשפא ¤ות ,תשרה תפמ לע ביצנ ,תואטיסרבינואב §יבשחמה תותשר ללכ לש תבלושמה ©תלועפ תא לכל סנכינ .תונושה תואטיסרבינואה לש יפרגואיגה ©מוקימב ,תותשר±תת הנידמה לכל תותשר±תת ביצנו תשר±תת לכל סנכינ .הטלוקפ לכל תותשר±תת ביצנו תשר±תת תותשר±תת לש הצובק לכש רחאלו ,הבש תשרה יביכר לכמ הדבעמ לכ הנבנ .הדבעמ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 3

DHCP015_-_OpNet_Basic_Concepts - OpNet OpNet OpNet OpNet

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online