מודלים חישוב&times

מודלים חישוב&times

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
іђђъюѢђѐ іђѕьюї ѕђыѡѣ 1 1 . ѕћї ѣющъэ ѣюѝѢэї ѣѐщ ѕє ѡюъћ ђёњђљђїѡёь ђѝюњ ёїюёющ юъѣє ˬ ={0,1} : щ . ˬ * ъ . ы . } ˾ { ь . ъ Ѡѕѐѣї јэѕѢ ѓѡющэѢ ѣюяюѡѐїэ ѕє - 5 . э . ѣяюѡѐї ѣѣ ѣюѕђєї щѕѢ ѣюяюѡѐїэ ѕє 1100 . 2 . ѣющъэ ѣюѝѢэї ѣѐщ ѕє ѡюъћ : 1 ( эѝѢэ ѡюъћ ђёњђљђїѡёь щѕ ёїюёющ юъѣє . 2 ( ђёњђљђїѡёьѕ іѣъѣєѢ ёїюёющэ ѣщ юєѝэ . щ . ѣяюѡѐї ѣѣ ѣюѕђєїѢ ѣяюѡѐїэ ѕє 00 щ ю ѣяюѡѐї ѣѣ ѣюѕђєї щѕ 101 . ъ . ѣюяюѡѐїэ ѕє ѣѝѢ z ѕћї ˬ ={0,1} ѕ јѣющ Ѡѕѐѕ јѣђљѢ - z=xy Ѣ ѓє - x эѕђєї ѕѢ ђыюя ѡѝњї 0 - ю іђ - y ѕѢ ђыюя ѡѝњї эѕђєї 1 - іђ . 3 . ђѡѕюыѡ ђюёђъ јюѣљ іђщъэ іђѝђћњэї ьѐщ ѕєъ r . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 3

מודלים חישוב&times

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online