מ%20תרגילי%20מש×&

מ& - ‫תרגילי משפט ‪RICE‬‬ ‫מרצה דר מירי פרייזלר‬ ‫שאלה 1‬ ‫הוכיחו ששני

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תרגילי משפט ‪RICE‬‬ ‫מרצה: דר' מירי פרייזלר‬ ‫שאלה 1‬ ‫הוכיחו ששני התנאי של משפט ‪ RICE‬הכרחיי כדי להוכיח אי כריעות .‬ ‫שאלה 2‬ ‫הוכיחו שהשפה הבאה איננה כריעה תו שימוש בדר הוכחת משפט ‪ RICE‬ולא בתוצאותיו .‬ ‫} ‪ M‬מכונת ריורינג ו- }1{ = )‪L = { <M> | L(M‬‬ ‫שאלה 3‬ ‫לכל אחת מהשפות הבאות , השתמשו במשפט ‪ RICE‬כדי להוכיח שהשפה לא כריעה , או‬ ‫הסבירו מדוע לא נית לעשות זאת :‬ ‫} ‪ M‬מכונת טיורינג ו- )‪ L(M‬סופית | >‪a. FTM = { <M‬‬ ‫} ‪ M‬מ"ט ו- )‪ L(M‬רגולרית | >‪b. REGTM = { <M‬‬ ‫| >‪c. L = { <M‬‬ ‫} ‪ M‬מכונת טיורינג העוצרת על כל הקלטי‬ ‫} ‪ M‬מ"ט ו- )‪ L(M‬מכילה לפחות 5 מחרוזות | >‪d. L = { <M‬‬ ‫} ‪ M‬מ"ט המבצעת מעל 5 מהלכי על כל קלט | >‪e. L = { <M‬‬ ‫שאלה 4‬ ‫השתמשו במשפט ‪ RICE‬כדי להוכיח לכל אחת מהשפות הבאות שהיא או משלימתה מל" :‬ ‫} ‪ M‬מ"ט ו- ∅ = }0>‪a. L = {<M> | L(M) ∩ {anbncn | n‬‬ ‫} ‪ M‬מ"ט ו- )‪b. L = {<M> | ε∈L(M‬‬ ‫1‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online