ד%20תרגילים%20לא&time

ד%20תרגילים%20לא&time

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ליגרת תינסחמ יטמוטואל םי הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ הלאש 1 תואבה תופשהמ תחא לכ יוהיזל תינסחמ טמוטוא וראת : ) ןוקיר תרזעב וא םילבקמ םיבצמ תרזעב הפשה תא ההזמ אוה םאה טמוטוא לכ רובע ןייצל חוכשל אל תינסחמה .( L={a k b 2k | k>0} א . L={a k b m | k ≥ m>0} ב . L={a k b m | m ≥ k>0} ג . L={a k b m c m-k | m>k ≥ 0} ד . L={ss R | s ∈ {a,b}*} ה . הלאש 2 וד טמוטוא- תינסחמ ( ∑ , Q, q , F, Γ , -|, δ ) תוינסחמ יתש לעב יפוס טמוטוא אוה , רשאכ : δ : Q x ( ∑∪{ε} ) x ( Γ∪{ε} ) x ( Γ∪{ε} ) b Q x ( Γ∪{ε} ) x ( Γ∪{ε} ) רמולכ : הינשה תינסחמה שארב ותהו הנושארה תינסחמה שארב ותה תא הנוכמה תארוק בלש לכב , בצמ תרבוע ךותמ םיות תבתוכו Γ∪{ε} תוינסחמה יתשל ....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 2

ד%20תרגילים%20לא&time

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online