ה%20תרגילים%20לד&time

ה%20תרגילים%20לד&time

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תרגילי לדקדוקי כלשה‬ ‫ולדקדוקי רגולריי‬ ‫מרצה: דר' מירי פרייזלר‬ ‫שאלה 1‬ ‫) ‪G = ( {a,b,c},{S,A},S,P‬‬ ‫מהי שפת הדקדוק הבא :‬ ‫כאשר כללי ‪ P‬ה :‬ ‫‪S→ aSb | A‬‬ ‫‪A→ aAc | ac‬‬ ‫הוכיחו תשובתכ !‬ ‫שאלה 2‬ ‫רשמו דקדוק לכל אחת מהשפות הבאות:‬ ‫בסעי ג' הסבירו תשובתכ !‬ ‫}‪a. L1={ w#wR# |w∈Σ*, #∉Σ‬‬ ‫} 1≥ ‪b. L2 = {aibjaibj | i,j‬‬ ‫}0>‪c. L3={ ai bj ck dl |k>l>i>j‬‬ ‫בסעי א' הוכיחו תשובתכ !‬ ‫שאלה 3‬ ‫) ‪ G = ( ∑,V,S,P‬שכל כלליה מהצורה‬ ‫‪α‬‬ ‫‪β‬‬ ‫+)∑∪‪α∈(V‬‬ ‫+‪α∈V‬‬ ‫*)∑∪‪, β∈(V‬‬ ‫דקדוקי כלליי ה דקדוקי‬ ‫דקדוקי מטיפוס 0 ה דקדוקי ) ‪ G = ( ∑,V,S,P‬שכל כלליה מהצורה‬ ‫‪α‬‬ ‫‪β‬‬ ‫*)∑∪‪, β∈(V‬‬ ‫הוכיחו שקיימת שקילות בי השפות הנוצרות על ידי דקדוקי כלליי ובי השפות הנוצרות על ידי‬ ‫דקדוקי מטיפוס 0 .‬ ‫1‬ ‫שאלה 4‬ ‫הציגו דקדוק רגולרי היוצר את שפת האוטומט הבא:‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a‬‬ ‫0‪q‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫2‪q‬‬ ‫שאלה 5‬ ‫בנו אוטומט סופי המקבל את שפת הדקדוק הבא:‬ ‫‪S → aaS|baR‬‬ ‫‪R → aS|bbR|ab|b‬‬ ‫שאלה 6‬ ‫הוכיחו שמשפחת השפות הלינאריות השמאליות זהה למשפחת השפות הלינאריות הימניות .‬ ‫רמז: נית להשתמש במשפט האומר שמשפחת השפות הלינאריות הימניות זהה למשפחת השפות‬ ‫הרגולריות.‬ ‫שאלה 7‬ ‫דקדוק לינארי הוא דקדוק )‪ G = (∑,V,S,P‬שכל כלליו מהצורה‬ ‫‪A‬‬ ‫‪uBv‬‬ ‫, ‪A,B∈V‬‬ ‫*∑∈‪w‬‬ ‫*∑∈‪u,v‬‬ ‫‪A→w‬‬ ‫א. הוכיחו שקבוצת השפות הרגולריות מוכלת ממש בקבוצת השפות הנגזרות על ידי דקדוקי לינאריי .‬ ‫ב. הוכיחו שקבוצת השפות , הנגזרות על ידי דקדוקי לינאריי , זהה לקבוצת השפות , הנגזרת על ידי‬ ‫הדקדוקי הלינאריי , שכלליה לינאריי ימניי ולינאריי שמאליי בלבד .‬ ‫2‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online