ח%20תרגילים%20למ&time

ח%20תרגילים%20למ&time

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תרגילי למכונות טיורינג‬ ‫מרצה: דר' מירי פרייזלר‬ ‫שאלה 1‬ ‫א. בנו מכונת טיורינג לזיהוי השפה הבאה:‬ ‫}0≥ ‪i. L1 = {a2 | j‬‬ ‫‪j‬‬ ‫}‪∑={a‬‬ ‫ב. בנו מכונת טיורינג לחישוב הפונקציה הבאה:‬ ‫קלט: *}1,0{∈‪w‬‬ ‫פלט: ‪101w‬‬ ‫שאלה 2‬ ‫בכל סעי , תארו בדר אלגוריתמית מכונת טיורינג לביצוע הנדרש :‬ ‫שמכפילה כל קלט בינארי המכיל מספר זוגי של 1י )כלומר, משרשרת את הקלט לעצמו( ,‬ ‫ומוחקת קלטי בינאריי המכילי מספר אי-זוגי של 1י .‬ ‫שמחזירה לכל מחרוזת קלט בינארית ‪ , P‬את המחרוזת ההפוכה לה ‪. PT‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫שאלה 3‬ ‫בכל אחד מהסעיפי הבאי נתונה וריאציה למכונת טיורינג שתקרא '‪ , TM‬ונסמ ב- )'‪ ℒ(TM‬את‬ ‫משפחת השפות שמכונות מסוג '‪ TM‬יכולות לזהות .‬ ‫קיבעו אילו מהאפשרויות הבאות נכונה והוכיחו אותה.‬ ‫‪? ℒ(TM') ⊋ ℛℰ‬‬ ‫הא‬ ‫‪? ℒ(TM') ⊊ ℛℰ‬‬ ‫הא‬ ‫‪? ℒ(TM') = ℛℰ‬‬ ‫א. מכונת טיורינג שבכל שלב יכולה לעבור ימינה או שמאלה מספר בלתי מוגבל של מקומות .‬ ‫ב. מכונת טיורינג שיש לה מגבלה על מספר המצבי בה היא יכולה להשתמש‬ ‫שאלה 4‬ ‫) ‪M = ( {a,b} , {q0,q1,q2} , q0 , {q2} , ⊏, ,A,B} δ‬‬ ‫)אי חשיבות כלל לשפה שמזהה מכונת טיורינג זו(‬ ‫)→,‪δ(q0,a) = (q1,A‬‬ ‫)→,‪δ(q1,a) = (q1,A‬‬ ‫)→,‪δ(q2,a) = (q1,A‬‬ ‫)→,‪δ(q2,B) = (q1,A‬‬ ‫תארו מכונת טיורינג '‪ , M‬כפי שמוגדרת להל , עבור המחרוזת ‪: w = abb‬‬ ‫)→,‪δ(q0,b) = (q1,B‬‬ ‫)←,‪δ(q1,b) = (q2,B‬‬ ‫)←,‪δ(q2,A) = (q1,A‬‬ ‫נתונה מכונת טיורינג‬ ‫ע 7 כללי ‪ δ‬הבאי :‬ ‫1‬ ‫)הנכ אמורי לבנות ממש את המכונה ולא להסתפק באלגורית או בתיאור בלבד( .‬ ‫>‪M' : Input <x‬‬ ‫= '‪M‬‬ ‫{‬ ‫" ‪" accept‬‬ ‫‪M‬‬ ‫> ‪on < x‬‬ ‫‪x=w‬‬ ‫‪x≠w‬‬ ‫2‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online