2-אוילר והמילט&time

2-אוילר והמילט&time

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ן ו ט ל י מ ה ו ר ל י ו א ת ו נ ו ר ת פ הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ ןורתפ 1 וניה הלא םיאנת תחת לבקתיש רליוא לגעמ : {A,G,I,J,K,J,K,J,K,J,I,J,I,K,H,J,H,K,H,K,I,H,I,G,I,G,H,C,H,E,H, E,H,G,E,C,B,C,C,D,C,E,C,E,F,E,G,A,G,A,F,A,D,A,C,A,B,A} ןורתפ 2 א . תירוגלאה ע השעמל דבוע רליוא לגעמ תאיצמל ונדמלש ם " םילגעמל ףרגה קוריפ י , םה ןיאש אלא םיטושפ חרכהב . רליוא לגעמ תלבקל ותוא ץירנ היעבה ןורתפל , םילגעמל רליואה לגעמ תא קרפנ זאו אבה םתירוגלאה יפל םיטושפ : רליואה לגעמ לע רובענ , םהב ונרבעש םידוקדקה ןומס ךות , םילקתנש דע דוקדקב ןמוס רבכש ; טושפ לגעמ ונרגס הז עגרב . ותוא סיפדנ , ךישמנו רליואה לגעממ ותוא ריסנ ךילהתב . ףרגה תותשק לכ תא ליכמ רליוא לגעמש ןויכמ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2-אוילר והמילט&time

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online