6-מקבים

6-מקב&times...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ק מ י ל י ג ר ת ת ו נ ו ר ת פ " ם י ב הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ ןורתפ 1 ש ןוויכמ- w>0 דחא ןווכל רתויה לכל רפשל הלוכי תשק לכ זא : לעב הצקהמ d לעב הצקה לא ךומנ d רתוי הובג . אבה םתירוגלאה תא ליעפנ ןכל : • לעב דוקדקמ םאתהב תשק לכ ןווכנ d לעב דוקדקל ךומנ d הובג . • ףרגה תותשק לע רובענ :- תרפשמ תשק תמייק םא , d בקמה תיצקנופ אל " מ םי- s , םייסנו .- תרחא : * תותשקה תא קחמנ u b v בקמה ףרג לע תויהל תודמעומ אלש " מ םי- s ) תומייקמ רמולכ d(u)+w(u,v) > d(v) ( * םא d(s)=0 מ םישיגנ ןידע םידוקדקה לכו - s ) BFS וא DFS מ - s םהילא עיגי ( זא d בקמה תיצקנופ " מ םי- s . םתירוגלאה תויכובס : O(E+V) ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

6-מקב&times...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online