7-מקבים אציקל

7-מקבים אציקל

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫פתרונות תרגילי מק"בי‬ ‫אציקליי‬ ‫בגרפי‬ ‫מרצה: דר' מירי פרייזלר‬ ‫פתרו 1‬ ‫‪s‬‬ ‫..............‬ ‫‪t‬‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫מתקבל אור 0 לכל מק"ב מ- ‪ s‬לכל קדקוד, במעבר יחיד על הגר לפי סדר המיו הטופולוגי שלו.‬ ‫פתרו 2‬ ‫ראינו שברשת ‪) PERT‬שקדקודיו כול מסוג ‪ , (AND‬מוצאי מסלולי ארוכי ביותר לחשוב המסלול‬ ‫הקריטי.‬ ‫גר אציקלי בו מחפשי מק"בי , הוא רשת ‪ PERT‬שכל קדקודיו מסוג ‪ , OR‬כי המק"ב מ- ‪ s‬אליו הוא‬ ‫המסלול הראשו שיתבצע, ולכ אחריו יתבצעו כל התהליכי היוצאי מהקדקוד.‬ ‫לכ הפתרו לבעיה יפעל כמו האלגורית למציאת מק"ב בגר אציקלי, כ ששפור קדקוד ‪ v AND‬על‬ ‫)‪. d(v‬‬ ‫ידי קשת ‪ u v‬יהיה שפור הפו , כלומר : } )‪max{ d(v) , d(u)+W(u,v‬‬ ‫הוכחה פורמלית יותר יכולה להתבצע באינדוקציה על מיקו הקדקוד במיו טופולוגי של הגר .‬ ‫פתרו 3‬ ‫נפעיל את האלגורית למציאת מק"ב מ- ‪ s‬לכל קדקוד בגר אציקלי בזמ לינארי.‬ ‫לכל קדקוד שאור המק"ב מ-‪ s‬אליו עולה על ‪ , p‬נציב ∞ , כי נובע שאי מסלול קצר יותר אליו.‬ ‫1‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online