8-דייקסטרה

8-דייקסטרה

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ה ר ט ס ק י י ד י ל י ג ר ת ת ו נ ו ר ת פ הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ ןורתפ 2 קמ אצמי אל הרטסקייד " דוקדק לכל ילאמשה דוקדקהמ םיב , אבה ףרגב : ןורתפ 3 תשק לכ לע םושרנ (u,v) תורבתסהמ r(u,v) לקשמה תא w(u,v):= -log r(u,v) . יכמ ו ש ןו- ≤ r(u,v) ≤ 1 זא -log r(u,v) ≥ . הרטסקייד לש םתירוגלאה תא ליעפנ . קמ " מ ב- s ל - t , s=v ,v 1 ,.....,v k =t םייקמ : ילמינימ-log r(v ,v 1 )-log r(v 1 ,v 2 )-.....-log r(v k-1 ,v k ) םםא ילמינימ -log [r(v ,v 1 ) r(v 1 ,v 2 )..... r(v k-1 ,v k )] םםא ילמיסקמ log [r(v ,v 1 ) r(v 1 ,v 2 )..... r(v k-1 ,v k )] םא ם ילמיסקמ r(v ,v 1 ) r(v 1 ,v 2 )..... r(v k-1 ,v k ) םא ם מ רתויב ןימא לולסמ והז- s ל - t . ןורתפ 4 תילמיסקמה ותשקכ לולסמ לכ לש ןוילעה םסחה תא המוד ןפואב רידגנ םא , ידי לע שרדנה תא לבקל ןתינ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 2

8-דייקסטרה

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online