9-בלמן - פורד

9-בלמן - פורד

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ן מ ל ב י ל י ג ר ת ת ו נ ו ר ת פ – ד ר ו פ הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ ןורתפ 2 לקשמ ביצנ םאש רורב ףרגב תשק לכ לע , ןורתפה הנתשי אל . דוקדק לכ ךופהנ u תשקל u in b u out דוקדקה לקשמכ הלקשמש , לא הסנכנש תשק לכ u לא סנכת u in , מ האציש תשק לכו- u מ התע אצת - u out . תולקשוממ שדחה ףרגה תותשק לכ , יכמו ו ש שדחה ףרגב לולסמ לקשמש ןו ו לולסמ לקשמל הו ) םידוקדקב ( ןותנה ףרגב , ןמלב תלעפה זא- שדחה ףרגה לע דרופ , דוקדקמ s in לא דוקדק t out , תא רותפת תוליעיב הנותנה היעבה . ןורתפ 3 ןמלב תחכוהמ עבונ- דרופ , ש- p ןמלב ירבעמ - מ דרופ- s , קמה תאיצמל םיקיפסמ " מ םיב- s ידוקדק לכל ףרגה . תויכובס p שרדנכ םירבעמה ....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online