10-מקבים מכל קו&time

10-מקבים מכל קו&time

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫פתרונות תרגילי מק"בי‬ ‫מכל קדקוד לכל קדקוד‬ ‫מרצה: דר' מירי פרייזלר‬ ‫פתרו 2‬ ‫)‪PATH(parents matrix P, vertex i, vertex j‬‬ ‫‪// Print vertices on path between i and j‬‬ ‫‪if p[i,j] ≠ NULL then‬‬ ‫)]‪PATH(P,i,p[i,j‬‬ ‫]‪print p[i,j‬‬ ‫)‪PATH(P,p[i,j],j‬‬ ‫פתרו 3‬ ‫א הוספה הקשת ' ‪ ,u v‬נוסי את כל הקשתות ‪ i j‬ב- *‪ , G‬שעבור קיימות מסילות ‪, i~~~u‬‬ ‫‪ v~~~j‬ב- ‪ . G‬הסבוכיות )²‪ O(V‬ניתנת לחישוב מהקוד:‬ ‫)‪ADD-EDGE-TO-TRANSITIVE-CLOSURE(G*,u v‬‬ ‫‪1. n‬‬ ‫.3‬ ‫.4‬ ‫*‪5. return G‬‬ ‫)*‪rows(G‬‬ ‫‪for j 1 to n‬‬ ‫)‪G*i,j G*i,j or (G*i,u and G*v,j‬‬ ‫‪2. for i 1 to n‬‬ ‫פתרו 4‬ ‫מהטענות שהוכחנו לגבי מק"בי נובע, שלכל קשת )‪ , (u,v‬מעגל מינימלי הכולל את הקשת , בהכרח‬ ‫מורכב ממק"ב מ- ‪ v‬אל ‪ + u‬הקשת, לכ נפעיל את האלגורית הבא:‬ ‫מכל קדקוד בגר לכל קדקוד אחר.‬ ‫נפעיל את ג'ונסו בגר , למציאת מק"בי‬ ‫לכל קשת )‪ , (u,v‬אור המעגל המינימלי הכולל אותה יהיה )‪) . w(u,v) + δ(v,u‬שימו לב שא‬ ‫הקשת לא על א מעגל, ∞ = )‪ δ(v,u‬ולכ התשובה תהיה ∞(.‬ ‫סבוכיות האלגורית : כסבוכיות ג'ונסו , כלומר )‪. O(VE+V²logV‬‬ ‫1‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2010 for the course ENGINEERIN 50-22-43-2 taught by Professor Prizler during the Spring '10 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online