13-חמדניים

13-חמדניים

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ת ו נ ו ר ת פ ם י י נ ד מ ח ם י מ ת י ר ו ג ל א הצרמ : רד ' רלזיירפ ירימ ןורתפ 1 אבה ןדמחה םתירוגלאה תא ליעפנ : םיריחמ לש דרוי רדס יפל םיילענה תוגוז תא רדסנ , שיגנ םעפ לכבו ילמיסקמ לקשממ םיאבה םיילענה תוגוז ינש תא רכומל . תוילמיטפוא תחכוה : ריחמש חיננ םה רתויב םירקיה תוגוזה ינש י a ≥ b . גוזב ףתתשמ םהמ דחא לכ םא רחא , לשמל , (a,c) ן - (b,d) איה וללה תוגוזה ינש לע החנהה זא c/2 + d/2 . תא םיגיצמ ונייה םא ל ופלחתי תוגוזה ינשש ךכ ןורתפה ותוא- (a,b) ו - (c,d) היהת םיפלחומה תוגוזה ינש לע החנהה זא b/2 + min{c/2 , d/2) רתוי ההובג החנה רמולכ . ילמיטפואה ןורתפב ןכל (a,b) גוז םה ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

13-חמדניים

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online