tips_tr - IDM eer indirilecek dosyann tr tr/uzant...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 IDM eðer indirilecek dosyanýn türü tür/uzantý listesinde bulunuyorsa herhangi bir tarayýcýdan indirilebilir. "IDM Seçenekler->G Tarayýcý üzerinde linke CTRL tuþu ile birlikte týkladýðýnýzda IDM indirme iþlemini baþlatacaktýr. (IDM seçeneklerinden bu tu þ Eðer tarayýcý üzerinde linki ALT tuþuna basarak týklarsanýz, IDM indirme iþlemini baþlatmayacak ve tarayýcý dosyayý indire c Eðer herhangi bir þey anlamadýysanýz, F1 tuþuna basýn ve yardým menusu görünecektir. Eðer IDM nin tarayýcýdan indirme iþlemini devralmasýný istemiyorsanýz, IDM seçeneklerinden tarayýcý iliþkilendirmesini kap a Web tarayýcý üzerindeki linki indirme sepetine sürükleyip býrakabilirsiniz. Ýndirme sepetini IDM ikonuna üzerine sað kilik yapa Ýndirme tamamlandý dosya açýlsýnmý diyaloðunu kapatabilirsiniz. "IDM seçenekler->Ýndirilenler" bölümünden "Ýndirme tam a m Ýndirmeyi baþlat ve kaydedilecek yeri seç diyaloðunu kapatabilirsiniz. "IDM seçenekler->Ýndirilenler" bölümünden "Ýndirmeyi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/11/2010 for the course ISD 125 taught by Professor 3ant during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Ask a homework question - tutors are online