{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tips_tr - IDM eer indirilecek dosyann tr tr/uzant...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 IDM eðer indirilecek dosyanýn türü tür/uzantý listesinde bulunuyorsa herhangi bir tarayýcýdan indirilebilir. "IDM Seçenekler->G Tarayýcý üzerinde linke CTRL tuþu ile birlikte týkladýðýnýzda IDM indirme iþlemini baþlatacaktýr. (IDM seçeneklerinden bu tu Eðer tarayýcý üzerinde linki ALT tuþuna basarak týklarsanýz, IDM indirme iþlemini baþlatmayacak ve tarayýcý dosyayý indire Eðer herhangi bir þey anlamadýysanýz, F1 tuþuna basýn ve yardým menusu görünecektir. Eðer IDM nin tarayýcýdan indirme iþlemini devralmasýný istemiyorsanýz, IDM seçeneklerinden tarayýcý iliþkilendirmesini kap Web tarayýcý üzerindeki linki indirme sepetine sürükleyip býrakabilirsiniz. Ýndirme sepetini IDM ikonuna üzerine sað kilik yapa Ýndirme tamamlandý dosya açýlsýnmý diyaloðunu kapatabilirsiniz. "IDM seçenekler->Ýndirilenler" bölümünden "Ýndirme tam Ýndirmeyi baþlat ve kaydedilecek yeri seç diyaloðunu kapatabilirsiniz. "IDM seçenekler->Ýndirilenler" bölümünden "Ýndirmeyi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}