idm_nl - lang=0x13 Dutch tips=tips_nl.txt help=help_nl.chm...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lang=0x13 Dutch tips=tips_nl.txt help=help_nl.chm tutor=tut_nl.chm t 1281=Categorieën t1278=Mapweergave verbergen 20369=Q 20370=Bestandsnaam 20371=Status 20372=Grootte 20373=Tijd over 20374=Snelheid 20375=Beschrijving 2 20376=Voeg toe 20377=Hervat 20378=Stop 20379=Alle Stop 20380=Wissen 20446=Wis Alle 20381=Opties 20382=Planner 20383=Vertel Door 2 t32789=Handmatig een download starten t32790=Download van geselecteerde bestand(en) starten/hervatten t32791=Download van geselecteerde bestand(en) stoppen t32792=Alle downloads stoppen t32793=Verwijder geselecteerde bestand(en) uit de lijst t32794=Verwijder alle voltooide downloads uit de lijst t32795=Browser/Systeem integratie, Bestandsextensies, Proxy, Wachtwoorden en overige t32798=Planner en download wachtrij t32788=Internet Download Manager aanbevelen t 138=Internet Download Manager Registratie 1326=Voer in de onderstaande velden uw registratiegegevens in en druk op OK 1330=Serienummer 1327=Voornaam 1328=Achternaam 1329=E-mailadres 1 103=Voortgang 1154=(onbekend) 1178=<< Verberg details 20426=<< Verberg details 1158=Pauze 20392=Pauze 20424=Starten 20425=Toon details >> 1300=Grootte 1301=Percentage 1302=Snelheid 1303=Tijd over 1149=(onbekend)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1299=Status: 1030=Verbinden. .. 1305=Startpositie en voortgang per verbinding 1304=Hervatten mogelijk 1175=(onbekend) 2=Annuleren 20416=Nr. 20417=Gedownload 20418=Gegevens 20419=Ja 20420=Nee 20421=%d uur %d min 20422=%d min %d sec 20423=%d sec 2 130=Gegevens van het downloadbestand 1010=Bladeren 1298=Beschrijving 1173=Voorbeeld 1297=Categorie 1296=Opslaan als t1004=Toevoegen aan de lijst om later te downloaden t1006=Start het downloaden t 148=Geef een nieuwe URL op voor downloaden 1184=Gebruikersnaam 1186=Wachtwoord 1 134=Internet Download Manager Configuratie 1092=OK 20286=Algemeen 20287=Verbinding 20288=Downloads 20289=Proxy 20290=Sites Logins 20291=Inbellen 20292=Geluiden 20293=Algemeen 20294=Verbinding 20295=Downloads 20296=Proxy 20297=Logins 20298=Inbellen 20299=Geluiden 20300=Browser/Systeem Integratie 20301=Instellingen voor de verbinding 20302=Instellingen voor downloaden 20303=HTTP, HTTPS en FTP proxy configuratie 20304=Gebruikersnamen en wachtwoorden 20305=Instellingen voor inbellen 20306=Instellingen voor geluiden 2 1134=Internet Explorer en Netscape 4.x integratie 1056=Internet Download Manager met Windows opstarten 1061=Automatisch URL's van het klembord downloaden
Background image of page 2
1065=In Internet Explorer, MSN Explorer en aanverwanten integreren 1068=In Netscape 4.x integreren 1238=Gebruik de ALT toets om te downloaden zonder IDM 1251=Gebruik de CTRL toets om te downloaden met IDM 1253=Integreren in Netscape 6.x 1255=Integreren in Opera 1256=Integreren in Mozilla 1257=Integreren in Netscape 7.x 1314=Plugins 1169=Extensies 1270=De volgende bestanden automatisch starten: t1056=Internet Download Manager met Windows opstarten t1061=Klembord controleren op geldige URL's
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/11/2010 for the course ISD 125 taught by Professor 3ant during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 26

idm_nl - lang=0x13 Dutch tips=tips_nl.txt help=help_nl.chm...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online