tips_nl - o U kunt het dialoog venster...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 IDM kan een download starten in elke browser als de bestandsextensie in de lijst staat van te downloaden programma's. U vin d IDM zal een bestand downloaden als u de CTRL toets ingedrukt houden tijdens het klikken op de downloadlink in uw browser . Als u de ALT toets ingedrukt houdt tijdens het klikken op een downloadlink in uw browser, zal IDM de download niet starten, m U kunt op de F1 toets drukken als u hulp nodig heeft. Het helpbestand zal context-afhankelijk worden weergegeven. Als u niet wilt dat IDM downloads overneemt in uw browser, schakel dan de browser integratie uit in de IDM opties. U kunt downloadlinks slepen naar het "drop target" mandje. Het "drop target" mandje verschijnt wanneer u rechts klikt op het I D U kunt het dialoog venster "Download Voltooid" uitschakelen als dit vraagt het bestand te openen. Verwijder het vinkje bij "To
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o U kunt het dialoog venster "Download Starten" uitschakelen als dit vraagt waar het bestand moet worden opgeslagen. Verwijd e U kunt de voortgang dialogen bij downloads minimaliseren of uitschakelen in IDM Opties->Downloads. IDM moet actief zijn in het systeemvak indien u HTTPS downloads uit MSN Explorer, Internet Explorer, of op IE gebaseerde b U kunt IDM vanaf de commando regel gebruiken om bestanden te downloaden. Lees het hoofdstuk "Help->Starten van Down o U kunt bestanden uit het hoofdvenster van IDM naar andere programma's slepen (bijvoorbeeld Winamp, Media Player, enz.). U Als u niet steeds elke keer dat u van een beveiligde server download uw login naam en wachtwoord wilt hoeven ingeven, kun t Als u problemen ondervindt tijdens het downloaden van een server (b.v. server bezig, meerdere time-outs, andere server of n e...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online