baigiang4-dothi(tiep) - Ton ri rc II Gii thiu Lin thng ng i...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi i thi u Liên thông Đ ng đi ườ Vô h ng ướ Có h ng ướ Đ ng c u Đ m ế Tóm t t 1/26 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Ch ng 8.4, 8.5 Kenneth H. Rosen ươ Thu 2007 Đ i h c FPT Toán r i r c II ờ ạ tính liên thông connectivity Đ th III Graphs III
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gi i thi u Liên thông Đ ng đi ườ Vô h ng ướ Có h ng ướ Đ ng c u Đ m ế Tóm t t 2/26 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị GI I THI U Graphs INTRODUCTION Gi i thi u H c v m t vài khái ni m liên ề ộ quan đ n ế tính liên thông Đ ng đi & chu trình ườ Tính liên thông c a đ th vô h ng ồ ị ướ Tính liên thông m nh/y u c a đ th có h ng ế ồ ị ướ Dùng đ ng đi đ xác đ nh s đ ng c u ườ ự ẳ Dùng ma tr n k đ đ m s đ ng đi ề ể ế ố ườ
Background image of page 2
Gi i thi u Liên thông Đ ng đi ườ Vô h ng ướ Có h ng ướ Đ ng c u Đ m ế Tóm t t 3/26 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị Đ NG ĐI ƯỜ Graphs PATH Đ ng đi ườ Đ nh nghĩa Definition M t đ ng đi ườ , p , trong đ th ồ ị G = ( V , E ) là m t dãy c nh e 1 , e 2 ,…, e k sao cho v i i =1,2,. ., k, c nh e i =( v i -1 , v i ) và e i +1 =( v i , v i +1 ). Đ dài c a p , | p | = s c nh trong ố ạ p = k . N u ế e 1 =( u , v ) và e k =( w , z ) thì p là đ ng đi ườ t u đ n ế z . Ví d Example Vài đ ng đi t ườ A đ n ế F ? A B C D E F p = ( A,F ) q = A,E,F Không có Đ dài c a chúng? Đ ng đi t ườ A đ n ế C ? | p | = 1 | q | = 2 Đ ng ng n nh t t ườ ấ ừ D đ n ế C ? D,C Chú ý : đ n đ th , đ ng đi có th là dãy đ nh ở ơ ồ ị ườ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gi i thi u Liên thông Đ ng đi ườ Vô h ng ướ Có h ng ướ Đ ng c u Đ m ế Tóm t t 4/26 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị Đ NG ĐI ƯỜ Graphs PATH Đ nh nghĩa Definition M t chu trình trong m t đ th là m t đ ng đi b t ộ ồ ị ộ ườ đ u và k t thúc t i cùng m t đ nh. ế ộ ỉ Ví d Example Chu trình t A đ n ế A ? Đ ng đi ườ (A,F),(F,E),(E,A) (A,E),(E,F),(F,A) vô s Đ th có bao nhiêu chu trình? ồ ị 0 N u đ th có h ng thì có ế ồ ị ướ bao nhiêu chu trình t A đ n A? ế A B C D E F
Background image of page 4
Gi i thi u Liên thông Đ ng đi ườ Vô h ng ướ Có h
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 18

baigiang4-dothi(tiep) - Ton ri rc II Gii thiu Lin thng ng i...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online