baigiang5-dothi(duong di EUler-hamilton)

baigiang5-dothi(duong di EUler-hamilton) - Ton ri rc II Gii...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi i thi u Euler Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Xây d ng Hamilton Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Đ th tr ng s ồ ị ọ Ng n nh t Tóm t t 1/16 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Ch ng 8.5, 8.6 Kenneth H. Rosen ươ Đ i h c FPT Toán r i r c II ờ ạ Đ ng đi ườ path Đ th III Graphs III
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gi i thi u Euler Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Xây d ng Hamilton Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Đ th tr ng s ồ ị ọ Ng n nh t Tóm t t 2/16 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị GI I THI U Graphs INTRODUCTION Gi i thi u H c v m t vài khái ni m liên ề ộ quan đ n ế đ ng đi ườ Hi u v đ ng đi/chu trình ề ườ Euler Đi u ki n t n t i ệ ồ ạ Thu t toán xây d ng ng đi/chu trình ề ườ Hamilton Đ ng đi ng n nh t ườ
Background image of page 2
Gi i thi u Euler Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Xây d ng Hamilton Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Đ th tr ng s ồ ị ọ Ng n nh t Tóm t t 3/16 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị Đ NG EULER ƯỜ Graphs EULER PATH Ví d Example Đ nh nghĩa Definition Chu trình Euler trong m t đ th là m t chu trình ộ ồ ị đ n ch a t t c các c nh. ơ ứ ấ ả Đ ng đi ườ Euler trong m t đ th là m t đ ng đ n ch a t t c các c nh. ộ ồ ị ộ ườ ơ ứ ấ ả Đ nh nghĩa Chu trình Euler Đ ng đi Euler ườ b t đ u ắ ầ k t thúc ế b t đ u ắ ầ k t thúc ế
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gi i thi u Euler Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Xây d ng Hamilton Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Đ th tr ng s ồ ị ọ Ng n nh t Tóm t t 4/16 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị S T N Ự Ồ T I Graphs EXISTENCE Ví d Example Đ nh lí Euler Theorem M t đa đ th liên thông có ồ ị chu trình Euler khi và ch khi m i đ nh đ u có b c ọ ỉ ch n . 5 3 3 3 không có chu trình Euler Câu h i : Xây nh ng cây c u m i đ có chu trình ớ ể Euler? 6 4 4 4 L i gi i bài toán 7 cây c u T n t i ồ ạ
Background image of page 4
Gi i thi u Euler Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Xây d ng Hamilton Đ nh nghĩa T n t i ồ ạ Đ th tr ng s ồ ị ọ Ng n nh t Tóm t t 5/16 T Toán Đ i h c FPT ạ ọ 08/03/10 Đ th ồ ị S T N Ự Ồ T I Graphs EXISTENCE Đ nh lí Euler Theorem M t đa đ th liên thông có ồ ị đ ng đi Euler ườ (không
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2010 for the course MATH 1000 taught by Professor Pro during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 16

baigiang5-dothi(duong di EUler-hamilton) - Ton ri rc II Gii...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online