888 kérdés és válasz angol nyelvből.pdf - #s Bajnóczi Be...

This preview shows page 1 - 5 out of 332 pages.

#sX,,atri,*,Bajnóczi Be§r§§§{,,
-J\c=ó-JLJ.J-Jl--Jc=aFtU-t-J-|.-JcJ)Ll--JrCEc/)rl+Jc/)rt*JE,rt*J@@mRXlttl H!nDÚ . SZtGtD 200B
Szerzők:BAJNÓCZI BEATRIXHAAVISTO KIRSILektor:TONK VERONIKA DÓRANyeivi lektor:THOMAS WILLIAMSKiadói kód: MX-142Kerettanterv:28/2000 (IX.21.), 17/2004. (V 20.) OM rend.Szerkesztő: Völgyesiné Nemcsók AdriennTömeg: 490 gTerjedelem: 332 oldal (29,67 ív)Kiadja: Maxim Könyvkiadó, 6726 Szeged, Fürj u.92/BTel.: (62) 548-444, Fax: (62) 548-443, E-mail: [email protected]Felelős kiacló: Puskás NorbertMűszaki szerkesztő: szekretár AttilaKészült a Generál Nyomda Kft.-ben.Minden jog fenntarwa, beleérwe a sokszorosítást, a bőűtett,illewe rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeliengedélye nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyenformában nem sokszorosítható.ISBN 978 963 9489 639@ Maxim Kiadó, Szeged
ElőszőKönyvünk fő célja, hogy segítséget nyújtson mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű alap-fokú nyelwizsgák szóbeli részére készülőknek. A kiadványt haszonnal forgathatják a üzs-gákra felkészítő tanárok és azok is, akik szeretnék felfrissíteni és bőűteni nyelrrnrdásukat -elsősorban szókincsüket - a kor igényeinek megfelelően. Igyekezünk olyan felkészítőanyagot összeáilítani, amely nemcsak hasznos, hanem élvezetes és gyakorlatias is.A nyelwizsgákon előforduló húsz leggyakoribb témakört kérdés-felelet formájábandolgoztuk fel. Minden fejezetet egy rövid, a témához kapcsolódó, humoros párbeszéd in-dít. A témához kapcsolódó kérdéseket nemcsak angolul, hanem magyarul is megadtuk,hogy ezze| is segítsük a hatékony tanulást. Mivel a kiadványt elsősorban 12-16 éveseknekszánjuk, igyekeztünk a korosztály érdeklődési körének figyelembe vételével megszerkesz-teni a mintaválaszokat, de néhány kérdéssel a felnőn nyelvtanulókra is gondoltunk. A té-mák és a kérdések között természetesen megtalálhatóak valamivel nehezebbek és össze-tettebbek is, ezért ilyen esetekben a válaszok rövidebbek. Alapfokon a legfőbb elvárás, hogyaizsgáző megértse a kérdést, tudjon reagálni rá, azaz elboldoguljon a legtöbb alapvetőkommunikációs helyzetben. Fontos, hogy elsajátítsa a nyelvet annyira, hogy meg tudja ér-tetni magát, és egyszerű, mindennapi szituációkban sikeresen kommunikáljon alapvetőtémákról. A mintaválaszokban nem szerepelnek bonyolult szerkezetek, a nyelvtan helyettinkább a szókincsre helyeztük a hangsúlyt. A szószedetek a kérdésekben és a mintavála-szokban felhasznált szavakat és kifejezéseket tartalmazzák a fonetikai átírásokkal együtt.A szószedetben a szavak és kifejezések után számmal jelöltüb hogy melyik kérdésbenvagy válaszban fordulnak elő először az adott témában. A fejezetek többségét ún. kom-munikációs tippek zárJák.Itt ti,intetttik fel a magyar nyelvtanulók által sajnos gyakranrosszul használt szavak és kifejezések helyes alkalmazását, valamint mintapárbeszédeketis megadtunk sűrűn előforduló, mindennapi helyzetekre.A fejezetek tetszés szerinti sorrendben dolgozhatók fel.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 332 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture