TK_sistemi_pr1f - Telekomunikacioni sistemi...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Telekomunikacioni Telekomunikacioni sistemi sistemi Irini Reljin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pregled Pregled izlaganja izlaganja • Uvod • Telekomunikacioni lanac • Idealni – realni telekomunikacioni kanal • Planiranje i projektovanje telekomunikacionih sistema
Background image of page 2
Partneri u telekomunikacijama Partneri u telekomunikacijama Mend žeri eri Proizvoda Proizvoda ci Korisnici Korisnici telekomunikacije usluge takse uredaji uredaji specifikacije
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Priroda Priroda signala signala • Analogni (po prirodi su svi signali analogni): govor, audio, slika, video,… • Diskretizacija, pa digitalizacija u zelji da se dobije prenos otporniji na smetnje, jednostavniji za realizaciju, robusniji u slucaju uvodjenja novih servisa. • Modulisani signali u sebi “nose” digitalni signal
Background image of page 4
Izvor Koder Pretvarac Kanal Pretvarac Dekoder Prijem Idealan sistem prenosa Emitovana informacija Emitovane poruke Emitovani signali Primljena informacija Primljene poruke Primljeni signali Uskladjen kod
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kanal Realan sistem prenosa Izvor Kodovanje Pretvarac Cs Cc Kodovanje izvora Kanalsko kodovanje Šum Pretvarac Dekodovanje Prijem Dc Ds Kanalsko dekodovanje Dekodovanje izvora
Background image of page 6
Shannon Shannon -ov princip separacije ov princip separacije Izvor Izvor informacija informacija Izvorno kodovanje kodovanje Kanalsko Kanalsko kodovanje kodovanje Generi Generi še informaciju e informaciju koju koju želimo elimo da prenesemo da prenesemo ili arhiviramo. ili arhiviramo. Smanjuje Smanjuje broj bita koje treba broj bita koje treba preneti ili arhivirati preneti ili arhivirati Pove Pove cava broj bita ava broj bita ili im menja sadr ili im menja sadr žaj aj radi za radi za štite tite od kanalskih gre od kanalskih gre šaka. aka.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kompresija: Kompresija: “los los sless vs. lossy less vs. lossy Koder bez gubitaka Koder sa gubicima Entropija Entropija Redundansa Redundansa frekvencija Nivo signala Nivo signala Entropija Entropija lossless Entropija Entropija lossy
Background image of page 8
Entropija Entropija - - redundansa redundansa video video signala signala • Entropija je mera prosecnog informacionog sadržaja signala koji se koduje u binarni oblik. • Entropija predstavlja minimalni iznos informacije, po jednom bitu, koji je neophodno zadržati kako bi se sprecila neodredjenost u rekonstruisanom signalu.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Konvergencija Konvergencija - integracija integracija
Background image of page 10
LAN SDH Prsten Ruter kod Ruter kod operatora operatora Konvergencija telekomunikacionih i racunarskih tehnologija
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LAN SDH Prsten Ruter kod Ruter kod operatora operatora Integracija nasuprot konvergenciji
Background image of page 12
Konvergencija mre Konvergencija mre ža • Projektovanje se može vršiti parcijalno • Postoje protokoli koji definišu “networking”
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Koncepcija i projektovanje Koncepcija i projektovanje telekomunikacionog sistema telekomunikacionog sistema
Background image of page 14
Planiranje Planiranje Planiranje obuhvata postupak za odredivanje skupa parametara nekog sistema u funkciji postojecih zahteva, kao i u funkciji predstojecih zahteva.
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/13/2010 for the course EE 1243 taught by Professor Goldsmith during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 58

TK_sistemi_pr1f - Telekomunikacioni sistemi...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online