Curs IV - INFLUENTA SOCIALA. NORMALIZAREA

Curs IV - INFLUENTA SOCIALA. NORMALIZAREA - Curs 4 INFLUENA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs 4 INFLUEN Ţ A SOCIAL Ă . NORMALIZAREA 1 suport de curs Jurnalistic ă 2009-2010 Cuprins: Normalizarea. Cadru general Studiul lui M.Sherif Sarcina subiec ţ ilor Procedura ş i rezultatele Probleme metodologice Ce este o norm ă ? Mecanismele care stau la baza form ă rii normelor Continuarea cercet ă rilor. Perpetuarea ideilor false *** La un nivel foarte general, procesul de normalizare descrie modul în care se formeaz ă normele ş i reperele utilizate în situa ţ iile când acestea lipsesc par ţ ial sau total. Acesta este adesea cazul situa ţ iilor „noi". Lipsa de repere care le caracterizeaz ă face ca asemenea situa ţ ii s ă fie problematice ş i ambigue. Pentru a risipi ambiguitatea, apare nevoia de a introduce repere, în acest sens, una dintre metode const ă în a stabili analogii între situa ţ iile noi ş i cele ce exist ă deja. Crearea acestor analogii permite extinderea normelor ş i reperelor caracteristice situa ţ iilor deja cunoscute la cele care nu le sunt înc ă proprii, reducând astfel caracterul lor problematic ş i nesigur. Aceast ă manier ă de creare a coresponden ţ elor devine o tendin ţă din ce în ce mai puternic ă . Ea a fost par ţ ial responsabil ă de dificult ăţ ile ap ă rute în studiile asupra procesului de normalizare. Pentru a surprinde modul în care se creeaz ă aceste norme ( ş i nu doar cum cele deja existente se 1 Informa ţ iile mai jos prezentate reprezint ă textul din capitolul 1 – Formarea Normelor, elaborat de c ă tre Ewa Drozda-Senkowska (2000) Psihologie social ă experimental ă . Ia ş i: Polirom, p. 35-45. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
adapteaz ă la situa ţ iile noi) se impunea crearea unor situa ţ ii complet lipsite de norme, numite de anomie . Altfel spus, a ap ă rut necesitatea de utiliza situa ţ ii obiectiv nedefinite, în care nici o analogie cu o alt ă situa ţ ie oarecare deja existent ă - ş i deci „normalizat ă " - nu putea fi stabilit ă . Muzafer Sherif, marele psiholog social american de origine turc ă , este în mod incontestabil precursorul studiilor asupra form ă rii normelor. Ce situa ţ ie a g ă sit el ş i cum a procedat pentru a studia normalizarea? 1. Studiul lui Sherif (1936) : ce facem într-o situa ţ ie obiectiv nedefinit ă ? În 1936, în teza sa consacrat ă studiului form ă rii normelor, Sherif a ridicat dou ă probleme: - „Ce va face un individ aflat într-o situa ţ ie obiectiv nedefinit ă în care nu exist ă nici o baz ă de compara ţ ie, nici un cadru extern de referin ţă ? Va emite judec ăţ i extravagante sau î ş i va stabili un punct de referin ţă ?” - „Ce va face un grup de persoane aflat în aceea ş i situa ţ ie nedefinit ă ? Vor stabili membrii s ă i un cadru de referin ţă comun?” Pentru a r ă spunde la aceste întreb ă ri, el a decis s ă utilizeze în studiile sale efectul autocinetic . Acest efect descrie iluzia mi ş c ă rii unui punct luminos care r ă mâne, de fapt, fix. Ea se produce atunci când privim acest punct în întuneric. Dup
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 8

Curs IV - INFLUENTA SOCIALA. NORMALIZAREA - Curs 4 INFLUENA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online