Curs II - METODE DE CERCETARE IN PSIH SOC

Curs II - METODE DE CERCETARE IN PSIH SOC - Curs 2 METODE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ suport de curs Autor: Conf. Dr. Ştefan BONCU Cuprins: Metoda ştiinţifică Experimentul de laborator Etape în realizarea unui experiment de laborator Punerea problemei Formularea ipotezei Selecţia participanţilor Repartizarea participanţilor în grupuri Definirea variabilelor şi controlul acestora: variabile independente vs. variabile dependente Efectuarea testelor statistice Generalizarea ipotezei Predicţiile şi explicaţia Experimentul de teren Metode non-experimentale Cercetarea corelaţională Studiul documentelor Studiul de caz Ancheta Studiul de teren Etica cercetării * * * Experimentul în psihologia socială Curs № 2 Jurnalistică 2009-2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs: Metode de cercetare în psihologia socială Metoda ştiinţifică Pentru a studia comportamentul social, psihologia socială foloseşte metoda ştiinţifică. Ştiinţa presupune formularea de ipoteze (predicţii) pe baza cunoaşterii anterioare şi a observaţiilor întâmplătoare ori sistematice. Ipotezele sunt propoziţii formale despre factorii cauzali ai unui eveniment ori comportament şi sunt formulate în aşa fel, încât pot fi testate. De exemplu, se poate face ipoteza că balerinele au o performanţă mai bună în faţa unei audienţe decât atunci când se află singure. Karl Popper, un cunoscut filosof al ştiinţei, a arătat că testele empirice pot falsifica ipoteza (făcându-l pe cercetător să o respingă, să o revizuiască sau să o testeze într-un alt design), dar nu o pot proba. Dacă o ipoteză primeşte suport empiric, încrederea cercetătorului în acurateţea ei creşte, şi el poate genera alte ipoteze de detaliu. Constatând că balerinele au o evoluţie superioară în faţa publicului, putem face ipoteza că aceasta se întâmplă numai pentru dansurile care au fost îndelung exersate. Ca ştiinţă, psihologia socială are la dispoziţie o mare varietate de metode pentru efectuarea testelor empirice. Se pot distinge două mari tipuri de metode, fiecare cu avantajele şi dezavantajele lui: metodele experimentale şi metodele nonexperimentale. Alegerea metodei potrivite este determinată de o serie de factori, între care natura ipotezei, resursele disponibile (timp, bani, participanţi), restricţiile etice etc. Validitatea unei ipoteze se întăreşte dacă ea a fost confirmată de mai multe ori de echipe diferite de cercetare, utilizând metode diferite. Pluralismul metodologic este, de altminteri, o caracteristică a psihologiei sociale actuale. Experimentul de laborator Chiar dacă a manifestat ezitări şi reacţii temporare de abandon, psihologia socială a optat de la început pentru metoda experimentală. Astăzi ea poate fi socotită, fără nici un drept de îndoială, o ştiinţă experimentală. Statistici recente relevă că experimentul de laborator a fost utilizat în două treimi din studiile efectuate în graniţele acestei ştiinţe. Totuşi, asocierea dintre metoda şi obiectul psihologiei sociale
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Curs II - METODE DE CERCETARE IN PSIH SOC - Curs 2 METODE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online