{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Curs VI - FORMAREA IMPRESIILOR

Curs VI - FORMAREA IMPRESIILOR - Curs 6 PERCEPEREA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs 6 PERCEPEREA PERSOANELOR sau FORMAREA IMPRESIILOR suport de curs Jurnalistic ă 2009-2010 Cuprins: Introducere Paradigma cercet ă rii form ă rii impresiilor propus ă de Asch Modalit ăţ i de formare a impresiilor despre ceilal ţ i Tr ă s ă turile de personalitate: “c ă r ă mizi” pentru (re)construc ţ ia mintal ă a celuilalt Erori în formarea impresiilor 1. Impactul ordinii de prezentare a informa ţ iei: efectul informa ţ iei anterioare & efectul informa ţ iei recente 2. Impactul relevan ţ ei informa ţ iei: tr ă s ă turi de personalitate centrale ş i periferice 3. Impactul valen ţ ei informa ţ iei: efectul informa ţ iei neutre, efectul informa ţ iei negative ş i efectul informa ţ iei extreme 4. Impactul simultan al ordinii ş i valen ţ ei informa ţ iei: efectul de halo sau eroarea evaluativ ă Rezumatul capitolului * * * Introducere Via ţ a social ă presupune o permanent ă interac ţ iune cu ceilal ţ i. Pentru a comunica eficient este important s ă dispunem de informa ţ ii despre interlocutori. Uneori putem “s ă ne document ă m serios” cu referire la o anume persoan ă înainte de a interac ţ iona cu aceasta (examin ă m un CV, discut ă m cu cineva care cunoa ş te sau a auzit ceva despre persoana în cauz ă etc.). Îns ă , de cele mai multe ori, nu ne putem permite s ă o facem: fie c ă nu dispunem de suficiente informa ţ ii, fie ca nu mai avem “timp pentru documentare” sau ambele motive sunt prezente simultan. Ş i ce se întâmpl ă în asemenea situa ţ ii? Din cotidian ş tim cu to ţ ii c ă “ne descurc ă m” destul de bine. Cercet ă rile de psihologie social ă au demonstrat ( ş i experien ţ a cotidian ă confirm ă ) c ă : Chiar dac ă ducem lips ă de informa ţ ii despre cineva, reu ş im s ă ne construim o impresie cvasi-total ă despre persoana în cauz ă , completând activ golurile cu date stocate în memorie; De cele mai multe ori nu depunem un efort deosebit ş i con ş tient pentru a ne forma o impresie despre cineva. Automatismul form ă rii impresiilor despre ceilal ţ i este motivat de necesitatea cunoa ş terii celuilalt pentru a ş ti cum s ă ne comport ă m în interac ţ iunea imediat ă sau ulterioar ă . Am putea spune c ă , datorit ă faptului c ă suntem fiin ţ e sociale, suntem “cronic aten ţ i la ceilal ţ i”, aceasta determinând, chiar în absen ţ a unei motiva ţ ii implicite sau explicite de a interac ţ iona cu cineva, declan ş area automat ă a procesului de formare a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs: Perceperea persoanelor sau Formarea impresiilor impresiei. Odat ă format ă , impresia despre cineva este “înmagazinat ă (stocat ă ) în “arhivele memoriei”, pentru a fi extras ă “spre completare” cu noi informa ţ ii sau “pentru organizarea interac ţ iunii” în cazul unei noi întâlniri cu persoana în cauz ă . Impresiile despre cineva, fine
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Curs VI - FORMAREA IMPRESIILOR - Curs 6 PERCEPEREA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online