Power Point - Principii de lucru

Power Point - Principii de lucru - 1 Principii de lucru -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Principii de lucru - prezentari PowerPoint http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/selection/10-erreurs-dans-ses- presentations/10-erreurs-a-ne-pas-commettre-dans-ses-presentations.shtml?f_id_newsletter=1208 1. Structurati tema pe care o aveti de prezentat pe o foaie de hirtie. Faceti o lista cu toate elementele ajutatoare (tabele, grafice etc.). Ordonati informatiile stabilind o ierarhie a lor, grupati aspectele care, in mod logic, sint asemanatoare si care precizate impreuna ofera o imagine completa, clara a subiectului expus. 2. Planificati de la inceput durata prezentarii si numarul slide-urilor – E preferabil sa nu tineti un discurs mai lung de 10 de minute si nici sa nu creati mai mult de 10 slide-uri / discurs. 3. Incepeti in forta pentru a capta atentia auditoriului. Precizati in mod clar scopul prezentarii punctind ideile cheie. Oferiti o vedere de ansamblu asupra a ceea ce urmeaza pentru ca cei care va asculta sa stie la ce sa se astepte, pentru a le capta atentia. 4. Informatiile care sint cuprinse in slide-uri trebuie sa fie prezentate pe scurt si cuprinzator. Slide-urile care contin placinte de text sau care sint incarcate cu elemente grafice obosesc auditoriului
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALILS 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 3

Power Point - Principii de lucru - 1 Principii de lucru -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online