canaledecomunicare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia ş i Departamentul de Jurnalism ş i Ş tiin ţ e ale Comunic ă rii Disciplina: Canale de comunicare Tip: seminar, grupele I, II, III z sala: Seminar „Al. Dima”, Corp A, UAIC z orar: 8-10, 10-12. Cadru didactic: asist. drd. Adrian Hazaparu z contact: adihazaparu@yahoo.com Obiective Seminarul disciplinei Canale de comunicare se adreseaz ă studen ţ ilor din anul al III-lea, semestrul I ş i este organizat sub forma unor prezent ă ri pe o tematic ă variat ă , care încearc ă s ă acopere par ţ ial tendin ţ ele actuale din tabloul media din România. În plus, un alt obiectiv al disciplinei este acela al dobîndirii, de c ă tre studen ţ i, a abilit ăţ ii de analiz ă (specific ă ş i complex ă ) a caracteristicilor canalelor de comunicare în mas ă clasice : pres ă scris ă , radio, TV, online. De asemenea, ne mai propunem promovarea spiritului de echip ă prin lucr ă ri ş i prezent ă ri colective, dar ş i crearea de conexiuni între domenii diferite (sociologie, politologie, economie, administra ţ ie public ă ) ş i dezvoltarea unei viziuni interdisciplinare. Organizare Studen ţ ii vor fi organiza ţ i în echipe de lucru de 3-4 persoane ş i vor sus ţ ine, de-a lungul semestrului, dou ă prezent ă ri, dintre care una pe o tem ă sugerat ă de cadrul didactic ş i una (aceea ş i ca cerin ţă pentru toate echipele) presupunînd analiza unei zile din punct de vedere mediatic. Temele dintre care studen ţ ii prezen ţ i la primul seminar pot alege sînt urm ă toarele: 9 Desenele animate în România 9 Etica în spoturile publicitare
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALILS 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 3

canaledecomunicare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online