Curs III - DISONANTA COGNITIVA. PARADIGME CLASICE

Curs III - DISONANTA COGNITIVA. PARADIGME CLASICE - Curs...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs: Disonan ţ a cognitiv ă . Paradigme clasice 1 Curs 3 DISONAN Ţ A COGNITIV Ă . PARADIGME CLASICE 1 suport de curs Autor: Conf. Dr. Dorin NASTAS Jurnalistic ă 2009-2010 Cuprins: Revela ţ ii asupra sfâr ş itului lumii Teoria disonan ţ ei cognitive Paradigmele clasice în studiul disonan ţ ei cognitive Acordul for ţ at sau justificarea insuficient ă a comportamentului Contrazicerea perspectivei dominante Alegerea liber ă sau justificarea deciziilor Concepte ş i no ţ iuni cheie Lecturi obligatorii Lecturi de aprofundare Referin ţ e bibliografice * * * În orice ş tiin ţă sunt epoci, autori, concepte ş i teorii care propulseaz ă mult progresul unei discipline. Acest curs se refer ă la o astfel de epoc ă de efervescen ţă intelectual ă ş i totodat ă de debut al psihologiei sociale experimentale moderne, o ş tiin ţă a ş a cum o cunoa ş tem ş i ast ă zi. E vorba de anii ’50 ai secolului trecut, când Leon Festinger, un cercet ă tor considerat de istoricii disciplinei a fi unul din fondatorii psihologiei sociale experimentale moderne, înconjurat de o pleiad ă de discipoli talenta ţ i ce urmau a deveni la rândul lor nume notorii în cercetarea psihosocial ă (Elliot Aronson, J. Merrill Carlsmith, Judson Mills ş i Jack Brehm), a propus o teorie revolu ţ ionar ă pentru a explica un proces ş i fenomen psihosocial fundamental. Fenomenul a fost numit disonan ţă cognitiv ă , iar teoria poart ă acela ş i nume – teoria disonan ţ ei cognitive (Festinger, 1957). 1 Unle pasaje din acest text sunt preluate din dou ă ă experimental ă .. Ia ş i: Polirom (Capitolul 14 “Disonanta cognitiv ă ” [p. 205-224]) ş i Sanitioso, R. B., Brown, M. M. & Lungu, O. (1999). Cogni ţ ia social ă . Manual pentru studen ţ i. Ia ş i: Eurocart. (Capitolul 7 “Coresponden ţ a eu-comportament” [p. 109-120]). În secven ţ ele de text preluate au fost f ă cute mai multe corect ă ri, prescurt ă ri sau complet ă ri. F Autor: Conf. Dr. Dorin NASTAS E Universitatea „Al. I. Cuza” Ia ş i G
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs: Disonan ţ a cognitiv ă . Paradigme clasice Am ales aceast ă tem ă pentru a trece de la discu ţ iile introductive – definirea obiectului ş i preciz ă ri asupra metodei – spre con ţ inutul propriu zis al disciplinei pornind de la o serie de considerente. În primul rând, disonan ţ a cognitiv ă este un fenomen cu care ne confrunt ă m zilnic, este unul dintre principalele procese ş i fenomene psihosociale, fiind integrat în nenum ă rate alte teorii elaborate de psihologii sociali de-a lungul timpului. În al doilea rând, descoperirea disonan ţ ei cognitive ş i formularea teoriei cu acela ş i nume a generat o palet ă extrem de variat ă ş i inovatoare de paradigme de cercetare experimental ă , atât în perioada de debut, cât ş i în ultimele decenii. Studiile realizate pentru a demonstra afirma ţ iile fundamentale ale teoriei disonan
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Curs III - DISONANTA COGNITIVA. PARADIGME CLASICE - Curs...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online