{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

RCOM_Cap4NotiuniDespreTeleviziune - Capitolul 4 NO IUNI DE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
73 Capitolul 4 NO Ţ IUNI DE BAZ Ă DESPRE TELEVIZIUNE Televiziunea poate fi definit ă ca un ansamblul de principii, metode ş i tehnici de natur ă electronic ă , utilizate pentru transmiterea la distan ţă a imaginilor în mi ş care, prin intermediul canalelor de comunica ţ ie. Folosirea televiziunii, ca modalitate de transmitere simultan ă a imaginilor ş i a sunetelor, în cele mai diverse domenii de activitate, a adus la o diversificare a aparatelor ş i sistemelor de televiziune. Din punct de vedere al calit ăţ ii informa ţ iei de imagine, sistemele de televiziune se pot clasifica în: Sisteme de televiziune alb-negru; Sisteme de televiziune în culori; Sisteme de televiziune de înalt ă defini ţ ie; Sisteme de televiziune în spa ţ iu. Din punct de vedere al modului în care sunt procesate informa ţ iile (captare imagine, prelucrare, transmisie, refacere imagine, etc.), sistemele de televiziune se împart în: Sisteme de televiziune analogic ă ; Sisteme de televiziune analog-digital ă ; Sisteme de televiziune digital ă . Din punct de vedre al destina ţ iei sistemele de televiziune se pot clasifica în: Sisteme de televiziune difuzat ă , care cuprinde: o sisteme de televiziune radiodifuzat ă ; o sisteme de televiziune prin cablu (coaxial sau optic); Sisteme de televiziune aplicat ă , care cuprinde multitudinea de sisteme din economie, medicin ă , industrie, etc. sisteme Varietatea de sisteme de televiziune amintite prezint ă particularit ăţ i determinate de condi ţ iile diferite de aplicare. Aceasta are implica ţ ii ş i asupra caracteristicilor ş i parametrilor func ţ ionali care variaz ă într-o gam ă foarte larg ă de la un sistem de televiziune la altul. Televiziunea în culori ( TVC ) pentru marele public s-a dezvoltat pe infrastructura existent ă în cadrul re ţ elei de difuzare a televiziunii alb-negru ( TV- AN ), ca singura solu ţ ie posibil ă la aceea dat ă , datorit ă existen ţ ei sutelor de
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
74 emi ţă toare ş i a milioanelor de televizoare monocrome func ţ ionale în cadrul unor norme interna ţ ionale. Din acest motiv, sistemul de TVC trebuie s ă corespund ă cerin ţ elor impuse în TV-AN . În televiziunea alb-negru se transmite un singur semnal de imagine, semnal care poart ă informa ţ ia referitoare la varia ţ ia de luminan ţă . În televiziunea color este necesar s ă fie transmise trei semnale care s ă poarte direct sau indirect informa ţ iile referitoare la cele trei culori primare ( R ed, G reen, B lue) folosite în analiza ş i sinteza imaginii. Modul în care se aleg ş i mai ales cum se transmit aceste semnale trebuie s ă asigure ceea ce se nume ş te compatibilitate fa ţă /cu de sistemul de televiziune alb-negru.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

RCOM_Cap4NotiuniDespreTeleviziune - Capitolul 4 NO IUNI DE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online