{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Agentii cursul 1 - Cursul 1 pagina 1 Definiii Agenii de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cursul 1 – pagina 1 Defini ț ii • Agen ț ii « de presă” sau agen ț ii “de informa ț ii” • “Organism care caută, redactează şi vinde ştiri, la un pre ț care acoperă cheltuielile de exploatare şi asigură nişte beneficii normale, excluzînd toate resursele străine acestei activită ț i” • ( Paul‐Luis Bret, AFP, 1952 ) “Este întreprinderea care are ca principal scop, oricare ar fi forma sa juridică, căutarea de ştiri şi, de o manieră generală, de documente de actualitate, care au ca obiect exclusiv exprimarea sau reprezentarea faptelor şi distribuirea lor unui ansamblu de societă ț i de informa ț ii şi, excep ț ional, particularilor în vederea asigurării, contra plă ț ii unui abonament şi în condi ț ii conforme legilor şi uzan ț elor comer ț ului, a unui serviciu de informa ț ii cît mai complet şi impar ț ial posibil” Sînt considerate agen ț ii de presă “organismele private care furnizează ziarelor şi periodicelor articole, informa ț ii, reportaje, fotografii şi orice alte elemente de redactare” ( Henri Piaget, 1997 ) Precizări istorice Charles Havas – Înfiin ț ează, la Paris, primul “Birou de ştiri”, în 1832; în 1835 biroul devine “Agen ț ia Havas”; – Clien ț ii săi: ziare pariziene, persoane particulare, institu ț ii publice; – Monitoriza ştirile din principalele publica ț ii franceze, dar avea şi coresponden ț e proprii, de la un personal angajat în străinătate Bernhard Wolff – În 1849 înfiin ț ează, în Germania, agen ț ia Wolff Julius Reuter – În 1851 înfiin ț ează, în Anglia, agen ț ia Reuters • În 1859 cele trei agen ț ii semnează un acord privind pie ț ei de informa ț ii mondială • În România, prima o â a, p a telegramă (Bucureşti ‐ Viena) e transmisă în 1854, la 1 august; subiectul acesteia – opera ț iunile militare din războiul din Crimeea; • În august 1864, Oficiul Telegrafic din Bucureşti a devenit, printr‐un decret al domnitorului Al. I. Cuza, institu ț ie de stat în sarcina căreia se regăsea şi transmiterea de informa ț ii de presă cu tarif redus . • Ianuarie 1877, Bucureşti: Agen ț ia Havas a României, filială a agen ț iei franceze
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Havas. • Martie 1889: apare Agen ț ia Telegrafică Română – Roumanagence, sub tutela Correspondenz Bureau, din Austria. Ştirile erau însă trimise cu întîrzieri mari.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}