Dan Stoica - Comunicare publica.Relatii publice

Dan Stoica - Comunicare publica.Relatii publice - Dan...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dan Stoica Comunicare publică. Relaţii publice Iaşi, 2004
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Motto : Change is certain. Progress is not. (Dintr-un eseu despre stalinism) 3
Background image of page 2
4
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mulţumiri Mulţumirile autorului sînt adresate, în primul rînd, studenţilor săi, care – fie că au ştiut, fie că nu – au participat la alcătuirea acestei lucrări, la modelarea conţinutului ei şi a formei de expresie, la menţinerea la cote înalte a dorinţei de a o produce. Nu pot fi uitaţi colegii din Universitatea "Al. I. Cuza", între care se cuvin remarcaţi referenţii, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel şi conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, care, prin sugestii pertinente au asigurat această formă a lucrării. Mulţumiri deosebite trebuie să primească Mihaela Berneagă, colegă de catedră a autorului şi Director de Relaţii Publice la Grupul de firme "Omega-Tehnoton" şi Dl. Tiberiu Albu, Art Director la acelaşi grup de firme. Discuţiile noastre prelungite, intervenţiile dumnealor cu privire la chestiuni de conţinut şi de grafică sînt, pe lîngă sprijinul practic acordat, motive pentru o reverenţă adîncă. Nu în cele din urmă, mulţumiri – dublate de un zîmbet complice – îi sînt adresate lui Andrei, reperul stabil şi de încredere pe care autorul l-a avut în toţi anii cît a durat conceperea acestui suport de curs. 5
Background image of page 4
6
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Cuprins C UVÎNT ÎNAINTE ................................................................................................ 11 1. GENERALITĂŢI ..................................................................................... 14 1.1. C ONCEPTUL DE RELAŢII PUBLICE .............................................................. 14 1.2. A CTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE . G ENERALITĂŢI ........................................ 16 1.3. C HESTIUNI DE TERMINOLOGIE , DE COERENŢĂ DISCURSIVĂ , DE ŞTIINŢIFICITATE .. 21 1.4. RP ÎN CADRUL COMUNICĂRII ........................................................................ 25 2. COMUNICAREA ..................................................................................... 30 2.1. O DISCIPLINĂ FĂRĂ ... DISCIPLINĂ .................................................................. 33 2.2. U N POSIBIL MODEL GLOBAL AL COMUNICĂRII ................................................. 34 2.2.1. M ODELUL S HANNON -W EAVER .................................................................... 35 2.2.2. M ODELUL J AKOBSON ................................................................................. 37 2.2.3. U N MODEL AUTOHTON ............................................................................ 41 3. “CELĂLALT” SAU DESPRE PROBLEMA ALTERITĂŢII ÎN COMUNICARE ............................................................................................ 48 3.1. C ONTRACTUL DE LECTURĂ ........................................................................... 50 7
Background image of page 6
3.2. C LASELE DE CONŢINUT ................................................................................ 51
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 219

Dan Stoica - Comunicare publica.Relatii publice - Dan...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online