{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Completare la schema lui DeFleur

Completare la schema lui DeFleur - Completare la schema lui...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Completare la schema lui DeFleur DeFleur revisited sau Matrix reloaded . De fapt, este vorba despre o reluare a chestiunii relaţiei structurii de relaţii publice cu presa, chestiune tratată prea simplist şi unilateral, cînd, în realitate, este vorba despre o relaţie foarte complexă. Schema propusă de Melvin DeFleur pentru a descrie relaţia dintre principalii actori sociali implicaţi în funcţionarea mass-mediei este deja un instrument de lucru menit să semnaleze complexitatea interrelaţiilor. Urmărind direcţionarea diverselor săgeţi, refacem mental drumul influenţelor, direcţia presiunilor, sensul interacţiunilor dintre actorii prezentaţi: mass-media (producători şi distribuitori), corporaţii, legiuitori, populaţie (percepută fie ca masă de consumatori, fie ca publicuri, fie ca votanţi), la care se adaugă – nu fără importanţă! – diverse agenţii şi/sau organisme şi organizaţii (de publicitate, de studiu al pieţei şi de rating, de monitorizare a audio-vizualului, de mediere între legislativ şi mass-media). Cele mai simple trasee (adică „simplu de urmărit”) sînt cele paralele şi de sens contrar: bunuri vs. bani, voturi vs. protecţie. Mai complicat este să înţelegem ce sugerează săgeata dinspre producătorii de media şi corporaţii sau cele dintre corporaţii şi agenţia de publicitate sau cea de rating. Privind atent, însă, înţelegem că mass-media (ca sistem) are funcţia socială de a „sta cu ochii pe” corporaţii, între altele. Mai înţelegem că există o separare netă între activitatea redacţională şi vînzarea de spaţiu publicitar; de altfel, nu vedem nici o săgeată plecînd de la corporaţii şi ajungînd direct la producătorii de media, ci un traseu mediat: de la corporaţie, la agenţia de publicitate şi de la agenţia de publicitate, la mass-media. Este, de asemenea, nevoie să privim cu atenţie săgeţile care duc de la distribuitori la audienţe (publicuri). Pe de o parte, sînt sugerate conţinuturi produse de producătorii de media (informaţii şi divertisment), iar pe de altă parte, sînt sugerate conţinuturi puse în media de agenţiile de publicitate (conţinuturi de publicitate). Paralelismul celor două săgeţi n-ar trebui să ne înşele, totuşi: cele două tipuri de conţinuturi nu sînt cu totul . ..paralele. Ele se influenţează reciproc, deşi o fac într-o atmosferă de discreţie bine protejată. Pentru a argumenta, sugerăm să facem recurs la o întîmplare care a avut loc cu cîţiva ani
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Completare la schema lui DeFleur - Completare la schema lui...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online