Strategii de RP - 1 Strategii de RP Motto O bun strategie...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Strategii de RP Motto: O bună strategie este să ai una sau pentru ca să duci calul la apă, trebuie să ai cal. Deschidem acest capitol cu cîteva lămuriri de ordin general, menite să asigure o bună înţelegere a termenului „strategie”. Atenţia ni s-a oprit, în căutarea unui suport solid pentru acest demers, la o explicaţie din Encyclopaedia Britannica , unde, între alte precizări, găsim: „Punctul de plecare pentru orice plan strategic şi pentru orice acţiune strategică este politica naţională. Odată stabilite obiectivele naţionale de către conducătorii statului, comandantul va şti să-şi facă planurile. El va trebui să ţină seama de multe lucruri, ca de exemplu: factori de spaţiu şi timp, starea forţelor proprii, capacităţile şi intenţiile inamicului, reacţiile celor de acasă dar şi ale celor din străinătate cu privire la mişcările pe care ar vrea să le facă. Strategul se mişcă într-un spaţiu al incertitudinilor şi imponderabilului. Arta lui este « arta riscului calculat » ” (Ed. 1986, vol. 19, p.558). Pe baza unei analogii uşor de acceptat, putem spune că, prin chiar natura activităţii de RP, strategiile din acest domeniu sînt subsumate strategiilor generale de management organizaţional. O strategie de RP independentă de strategia managerială generală ar fi un non-sens. De altfel, strategiile manageriale corect construite conţin şi o componentă de strategie de RP: prezenţa unei astfel de componente se manifestă prin prevederea unui departament specializat (care, în anumite cazuri, se reduce la un singur specialist) sau a cooperării, pe bază de contract, cu o agenţie specializată. În ceea ce priveşte strategia de RP, dacă există, se poate spune deja că e un fapt pozitiv. Ca orice strategie, şi cea de RP se construieşte pe capitole, pornind de la nevoi şi resurse, trecînd prin planificarea şi imaginarea modului de derulare a diverselor activităţi componente şi încheindu-se cu repere pentru evaluări. În mare, se regăsesc aici toate etapele activităţii de RP, aşa cum au fost ele descrise în capitolul precedent, cu diferenţa că aici se construiesc mai degrabă scenarii, pe o structură flexibilă. Această alcătuire dă posibilitatea de a acorda strategia cu situaţiile din mediu, indiferent de evoluţia condiţiilor generale sau de apariţia unor accidente. Pe baza analizelor (de tipuri diferite, între care reţinem tipul SWOT 1 ) se pot stabili fără prea mare greutate resursele pe care se poate întemeia strategia şi obiectivele care trebuie atinse, acestea din urmă, într-o ordine de priorităţi, care să urmeze, de exemplu, înşiruirea oportunităţilor pe perioada de timp avută în vedere. Dacă resursele nu permit înfiinţarea unui departament specializat, strategia va conţine şi modalităţile de încheiere a unui contract cu o firmă de profil. Ca puncte importante în acest al doilea caz, nu trebuie uitate contractul de confidenţialitate şi cel de fidelitate (unde se include şi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Strategii de RP - 1 Strategii de RP Motto O bun strategie...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online