Distincţrelatii publice-relatii cu publicul

Distincţrelatii publice-relatii cu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Distincţia dintre cele două concepte este lesne de făcut. Pe de o parte, relaţiile cu publicul desemnează o activitate specifică doar unor organizaţii, care îşi oferă, prin această interfaţă, serviciile, către publicul extern (redus la sfera “clienţi”). Este vorba, de exemplu, despre acele organizaţii care, prin natura specificului lor, îşi deschid zone de contact nemijlocit cu publicul, unde acesta are acces la informaţii, acte etc. sau unde se instituie tranzacţii, precum împrumutul de cărţi într-o bibliotecă. Relaţiile publice desemnează o activitate care poate (şi ar trebui) să se găsească în politica oricarui tip de organizaţie, indiferent că practică sau nu relaţii cu publicul . Pe de altă parte, în vreme ce relaţiile cu publicul se adresează doar publicului extern şi exte o activitate care combină discurs cu tranzacţii de obiecte, relaţiile publice se adresează deopotrivă publicului
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Ask a homework question - tutors are online