{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

JNarativ_Descriere - JURNALISM NARATIV Organizator Centrul...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 JURNALISM NARATIV Organizator: Centrul pentru Jurnalism Independent, cji.ro Trainer: Cristian Lupşa, ascrie.org Durată: 11 săptămâni * Deadline înscriere: Vineri, 18 decembrie, 2009 Locuri: 10 ** Condiţii : - Trebuie să stăpâniţi limba engleză . Pentru că această formă de jurnalism e o creaţie nord - americană şi pentru că exemple le convingătoare di n presa română sunt puţine , majoritatea materialelor pe care le vom citi şi discuta vor f i în engleză. - Nu trebuie să lucraţi în presă ca să participaţi, dar trebuie să fiţi dispuşi să executaţi „ munc ă jurnalistică”, adică să urmaţi un proces de documentare, organizare, scriere şi şlefuire. - Acest curs necesit ă implicare. Se va scrie şi se va citi mult. Învăţarea se va produce prin dialog cu colegii şi prin exerciţii; nu este un curs pentru doritorii de prelegeri. Vor fi teme de făcut de pe o săptămâna pe alta, iar timpul pe care îl va mânca cursul va creşte în consecinţă. Pe lângă orele de j oi, bugetaţi - vă cel puţin cinci- saşe ore, dacă nu mai mult, pe săptămână . Înscriere: Pentru a vă înscrie la acest curs, vă rugăm să trimiteţi până vineri, 18 decembrie (nu se va accepta nicio înscriere tardivă) următoarele: - un CV . - o scrisoare de inte nţie de maximum 500 de cuvinte. Ideal, scrisoarea trebuie să vorbească despre cine sunteţi în raport cu activitatea
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

JNarativ_Descriere - JURNALISM NARATIV Organizator Centrul...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online