JNarativ_Descriere - JURNALISM NARATIV Organizator: Centrul...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 JURNALISM NARATIV Organizator: Centrul pentru Jurnalism Independent, cji.ro Trainer: Cristian Lupşa, ascrie.org Durată: 11 săptămâni* Deadline înscriere: Vineri, 18 decembrie, 2009 Locuri: 10 ** Condiţii: - Trebuie să stăpâniţi limba engleză. Pentru că această formă de jurnalism e o creaţie nord- americană şi pentru că exemplele convingătoare din presa română sunt puţine, majoritatea materialelor pe care le vom citi şi discuta vor fi în engleză. - Nu trebuie să lucraţi în presă ca să participaţi, dar trebuie să fiţi dispuşi să executaţi „muncă jurnalistică”, adică să urmaţi un proces de documentare, organizare, scriere şi şlefuire. - Acest curs necesită implicare. Se va scrie şi se va citi mult. Învăţarea se va produce prin dialog cu colegii şi prin exerciţii; nu este un curs pentru doritorii de prelegeri. Vor fi teme de făcut de pe o săptămâna pe alta, iar timpul pe care îl va mânca cursul va creşte în consecinţă. Pe lângă orele de joi, bugetaţi-vă cel puţin cinci-saşe ore, dacă nu mai mult, pe săptămână. Înscriere: Pentru a vă înscrie la acest curs, vă rugăm să trimiteţi până vineri, 18 decembrie (nu se va accepta nicio înscriere tardivă) următoarele: - un CV . - o scrisoare de intenţie de maximum 500 de cuvinte. Ideal, scrisoarea trebuie să vorbească despre cine sunteţi în raport cu activitatea de documentare şi scriere. De ce vreţi să scrieţi. De
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 3

JNarativ_Descriere - JURNALISM NARATIV Organizator: Centrul...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online