Proiectul Grafic si Editorial al Publicatiei VIVA

Proiectul Grafic si - Ciobanu Alexandra Proiectul Grafic si Editorial al Publicatiei VIVA Viva este o revist despre celebriti aprut n 1999 cu un

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ciobanu Alexandra Proiectul Grafic si Editorial al Publicatiei VIVA Viva! este o revistă despre celebrităţi, apărută în 1999, cu un concept editorial complet nou pe piaţa media autohtonă. Celebrităţile şi stilul lor de viaţă, tendinţele lansate de vedete, reflectarea evenimentelor, din viaţa mondenă, interviuri exclusive, ilustrate cu fotografii realizate de profesionişti, portrete ale unor staruri de anvergură internaţională – toate acestea se regăsesc în Viva! - vedete cât cuprinde Viva! este o revistă în care apar, prezentaţi cu o atitudine pozitivă, cei care conteazăşi cei despre care se vorbeşte din lumea divertismentului, culturii, sportului. Cititorii Viva! Profilul publicului-ţintă este bine definit: femei şi bărbaţi cu vârste între 20 şi 39 ani (cu media de vârstă de 32.7 ani), cu reşedinţa în mediul urban (mai ales urban mare), venituri medii sau peste medie, educaţie medie sau peste medie. Cititoarea/cititorul Viva! este o persoana activă, optimistă, interesată
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 4

Proiectul Grafic si - Ciobanu Alexandra Proiectul Grafic si Editorial al Publicatiei VIVA Viva este o revist despre celebriti aprut n 1999 cu un

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online