{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Apariţia radioului - Apariia radioului...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Apariţia radioului Boom-ul de pe piaţa înregistrărilor se va dovedi însă, de scurtă durată, şi aceasta deoarece un nou mediu îşi făcea apariţia: radioul. La început, nimeni nu privea noul mijloc de comunicare ca pe o ameninţare serioasă. Era mult mai comod să asculţi muzică utilizând Victrola sau telefonul, decât să suporţi zgomotul hârâit al radioului. Trebuie să notăm însă că, dacă înainte de război, radioul era caracterizat de invenţii individuale, perioada imediat următoare e dominată de cercetări cu caracter de grup, în cadrul unor companii sau corporaţii bine definite şi organizate. În acest context apare Frank Conrad, inginer la Westinghouse. Deşi construise un transmiţător în laboratoarele companiei, va mai realiza unul şi în garajul său, din dorinţa de perfecţionare. Westinghouse a întrezărit avantajele activităţii de pionierat a angajatului său şi a decis să construiască o staţie – KDKA – care să emită programe într-un mod oarecum regulat şi care să atragă o audienţă mai mare. Mai mult, compania urma să producă aparatura radio necesară receptării viitoarelor programe. După un început lent, vânzările de receptoare ating cifra de 500 000 în 1924, iar în anul următor depăşesc 2 milioane de aparate. Descoperind că există audienţă, că publicul este dispus să plătească pentru a primi semnale radio, şi celelalte mari companii îşi vor construi staţii de emisie. Marconi, Popov şi Tesla sunt fără îndoială marii pioneri ai radioului. Dacă notorietatea primilor doi, si in special a lui Marconi, a fost recunoscuta de la bun inceput, abia în anul 1943 Curtea supremă de justiţie din SUA infirmă patentul No. 7777 acordat lui Marconi în anul 1900 pentru "îmbunătăţirea aparaturii de telegrafie fără fir" recunoscând, în principal, lui Nikola Tesla (1856-1943) prioritatea pentru circuitele de acord ale staţiilor de emisie şi recepţie, fapt esenţial pentru dezvoltarea radioului. Şi totuşi, marele însufleţitor al radioului şi principalul lui inventator a fost Gugliemo Marconi. O situaţie oarecum aparte o prezintă radioul digital. Acesta a rămas în urma televiziunii
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
digitale. Pentru comunicaţii terestre, Uniunea Europeană a adoptat un standard în anul 1995 numit Eureka-147, la care s-a lucrat încă din anii 1980. În anul 2002 au început în Europa în câteva ţări emisiuni audio digitale, în general prin cablu, funcţionând în banda L (1500 Mhz). Sistemul european Eureka-147 este apreciat drept un concept radical nou
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Apariţia radioului - Apariia radioului...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online