{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Game si tonuri - Ciobanu Alexandra Sunetul Game si tonuri...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ciobanu Alexandra Sunetul – Game si tonuri Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senzaţia produsă asupra organului auditiv de către vibraţiile materiale ale corpurilor şi transmise pe calea undelor acustice. Urechea umană este sensibilă la vibraţii ale aerului cu frecvenţe între 20 Hz şi 20 kHz, cu un maxim de sensibilitate auditivă în jur de 3500 Hz. Acest interval depinde mult de amplitudinea vibraţiei şi de vârsta şi starea de sănătate a individului. Sub amplitudinea de 20 μPa vibraţiile nu mai pot fi percepute. Odată cu vârsta intervalul de sensibilitate se micşorează, în special frecvenţele înalte devin inaudibile. Din punct de vedere fizic, sunetul are o definiţie mai largă, el nefiind legat de senzaţia auditivă: orice perturbaţie (energie mecanică) propagată printr-un mediu material sub forma unei unde se numeşte sunet. În această definiţie se includ şi vibraţii la frecvenţe din afara domeniului de sensibilitate al urechii: infrasunete (sub 20 Hz) şi ultrasunete (peste 20 kHz). Un caz particular de sunet este zgomotul, care se remarcă prin lipsa obiectivă sau subiectivă a unei încărcături informaţionale. Zgomotul deranjează fie prin senzaţia neplăcută pe care o produce, fie prin efectul negativ asupra transmiterii de informaţie.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}