Istoria televiziunii moderne a început în 1900

Istoria televiziunii moderne a început în 1900

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Istoria televiziunii moderne a început în 1900 Cuvîntul "televiziune" a fost inventat de inginerul rus Konstantin Perski. Termenul a fost folosit pentru prima data pe 18 august 1900, în cadrul discursului susţinut de specialistul rus la Congresul Internaţional de Electronică de la Paris. Cuvîntul a avut succes, intrînd în vocabularul a milioane de oameni din toată lumea, astăzi putînd fi recunoscut aproape în orice ţară. Congresul a făcut parte dintre manifestările organizate la Expoziţia Mondială de la Paris, dedicată începutului secolului al XX-lea. Konstantin Perski, profesor în St. Petersburg, a prezentat, în limba engleză, un material despre transmiterea imaginilor electronice la distanţă, folosind noul cuvînt, "televiziune", într-o manieră mai degrabă franceză. Acest detaliu a făcut o parte a istoricilor din occident să atribuie folosirea acestui cuvînt pentru prima dată unui savant francez, ce-i drept, numit. .. Perski! Dacă inginerul rus nu ar fi adoptat termenul de televiziune, nu ar fi fost exclus ca astăzi să avem în vocabular o noţiune precum "vedere la distanţă" sau, de ce nu, "telescopie electronică". Perski a primit brevetul pentru primele imagini electronice transmise vreodată în decembrie 1899. La Paris, el a prezentat ideile sale despre proiecţiile televizate, dispozitivele necesare şi oportunităţile ce ar fi putut duce la materializarea unui asemenea proiect. Acesta a fost momentul în care s-a făcut primul pas în era televiziunii. . Konstantin Perski are rădăcini într-o străveche familie nobilă, al cărei fondator a părăsit Persia pentru a intra în serviciul marelui duce Dimitri Donski. Konstantin Perski era o figură proeminentă în comunitatea ştiinţifică din St. Petersburg. A fost membru al Societăţii Tehnice din Rusia şi secretarul Societăţii de Electronică a Academiei. La sfîrşitul anului 1899 a condus un proiect dedicat transmiterii imaginilor electronice la distanţă. În orice caz, Perski era specializat, mai degrabă, în dispozitive de apărare: în 1893 a fost decorat cu medalia de bronz a Societăţii Tehnice din Rusia pentru proiectarea "dispozitivului de securitate împotriva pătrunderilor ilegale în clădirile anexă". Konstantin Perski a încetat din viaţă în 1906. În general, se crede că SUA a contribuit cel mai mult la crearea televiziunii moderne. Specialiştii americani recunosc, totuşi, că istoria televiziunii a început în Rusia. Savantul Vladimir Zvorikin, american de origine rusă, a fost cel ce a construit primul aparat pentru transmiterea unor imagini televizate, iconoscopul (cinescopul). Este bine de ştiut că cercetările lui Zvorikin nu ar fi fost posibile fără suportul financiar al lui David Sarnoff (de asemenea, de origine rusă). Rămăşiţele pămînteşti ale lui Boris Rosing, unul din inventatorii televiziunii moderne, se odihnesc în cimitirul din Arhanghelsk, Rusia. Rosing a lucrat pentru
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 4

Istoria televiziunii moderne a început în 1900

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online