palete de culori - Comunicatiile reprezinta sistemele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Comunicatiile reprezinta sistemele tehnice prin care se realizeaza transmiterea, interpretarea sau prelucrarea datelor si informatiilor de catre oameni sau aparate. Asa a aparut si televiziunea. Televiziunea poate fi definita ca ansamblul de principii, metode si tehnici utilizate pentru transmiterea pe un canal de comuinicatii, prin mijloace electrice, a imaginilor in miscare. Televiziunea se reduce la existenta a doua sisteme electrono-optice (captare-emisie si receptie-redare) si a unui canal de transmisie a semnalelor radioelectrice. Intreg acest absamblu constituie lantul de televiziune. In receptorul de televiziune, ultima veriga a lantului de transmisie, are loc receptia semnalelor radioelectrice, prelucrarea lor si transformarea in imagini si sunet asociat, mentinerea compatibilitatii si a sincronismului cu emitatorul. Din punct de vedere al canalului de transmisie exista televiziune radiodifuzata si televiziune prin cablu. Scurt istoric al dezvoltarii televiziunii Ideile de principiu ce se folosesc in televiziune au aparut in perioada 1875 1884, fiind chiar brevetate de catre studentul P. Nipkow. El a propus un sistem de televiziune bazat pe cate un disc opac cu orificii dreptunghiulare distribuite pe o spirala atat la emisie cat si la receptie. Intreaga imagine este descompusa intr un numar de linii (dat de numarul de orificii) ce se transmit secvential, totalitatea lor formand un cadru ce se repeta de un numar de ori pe secunda (numar egal cu frecventa de rotatie a discului). Prima demonstratie cu acest sistem de televiziune a fost facuta abia in 1925 de catre J.L. Baird; sistemul a fost ulterior perfectionat prin marirea numarului de linii (120 la început) si prin inlocuirea sistemului de explorare optico mecanica cu sisteme electronice, prin inventarea unor tuburi de captare si explorare a imaginii (tubul disector 1927, iconoscop 1931, vidicon 1950). In 1941, numarul de linii in U.R.S.S. era 441 (actual 625 ca si in tara noastra), iar in S.U.A. 525 de linii, ca si in prezent. Primul sistem de televiziune in culori a fost elaborat in S.U.A. in 1940 de catre C.B.S. (Columbia Broadcasting System), sistem necompatibil cu televiziunea alb negru. Primul sistem compatibil de televiziune color a fost NTSC in 1953, tot in S.U.A. . In 1958 in Franta, Henri De France elaboreaza sistemul SECAM, iar in 1962 in R.F.G. apare sistemul PAL (de Walter Bruch). Televiziunea color in Romania In Romania, televiziunea a patruns destul de tarziu. La 14 noiembrie 1937 se prezenta la Ateneul Roman din Bucuresti, in cadrul unei conferinte demonstrative, prima realizare romaneasca in domeniul televiziunii: un emitator de imagini construit in laboratorul Facultatii de Stiinte din Bucuresti. Prima statie experimentala de televiziune a fost realizata de o echipa condusa de profesorul Alexandru Spataru de la Laboratorul Central de Cercetari de Telecomunicatii din Bucuresti. La 23 august 1955 statia experimentala si- a început emisiunile regulate pentru cele cateva zeci de televizoare care existau atunci in
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 6

palete de culori - Comunicatiile reprezinta sistemele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online