{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Satelitii - Satelitii garzi de corp ale Terrei Avind in...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Satelitii, garzi de corp ale Terrei Avind in vedere energia enorma necesara plasarii unui satelit pe orbita, este necesar sa se asigure folosirea energiei in cel mai eficient mod. In acest fel, cantitatea de combustibil necesara este mentinuta la un minim factor important in sine, deoarece combustibilul trebuie si el transportat pina cind este consumat. Multi sateliti sint plasati pe orbite geostationare si o metoda de a realiza acest lucru se bazeaza pe principiul de transfer al lui Hohmann. Aceasta este metoda folosita atunci cind se lanseaza sateliti pe orbita cu ajutorul unei nave purtatoare. Folosind acest sistem satelitul este plasat pe o orbita terestra joasa (L.E.O.), la o altitudine in jurul a 290 km. Dupa pozitionarea corecta pe aceasta orbita se pornesc niste rachete pentru a pune satelitul pe o orbita eliptica, avind perigeul pe orbita terestra joasa si apogeul pe orbita geostationara. Alteori, cind se folosesc vehicule de lansare ca rachetele Ariane, satelitul este lansat direct pe orbita de transfer eliptica. Si in acest caz, cind satelitul atinge altitudinea maxima sint pornite rachetele care sa-l transfere pe orbita geostationara dorita, cu viteza corespunzatoare. Acestea sint principalele doua metode folosite pentru plasarea satelitilor pe orbita. Calculul drumului pentru semnal Comunicarea cu satelitii se face pe o linii de vizibilitate directa. Se poate, deci, calcula nivelul de semnal care va fi receptionat de satelit sau de statia terestra, presupunind ca valorile pentru puteresa de emisie, castigul antenei si performantele receptorului sint cunoscute. Calculul principal care se face atunci cind se calculeaza costurile unei legaturi este pierderea de semnal pe
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Satelitii - Satelitii garzi de corp ale Terrei Avind in...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online