Recenzie - Al treilea val - Aa cum se aprecia n cartea...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aşa cum se aprecia în cartea „Dialoguri despre viitor” (Ioniţă Olteanu, „Dialoguri despre viitor”, Editura politică, Bucureşti 1982), Alvin Toffler, autorul „Şocului viitorului”, nu ar avea nimic şocant în el. Cu totul altfel stau lucrurile cu ceea ce scrie el. Cărţile sale sunt interesante, incitante, chiar şi şocante. Afirmaţia este valabilă şi pentru lucrarea sa „Al treilea val”. Editată în peste un milion şi jumătate de exemplare în Statele Unite ale Americii, tradusă în 16 ţări, două seriale pentru televiziunea canadiană şi cea japoneză pe marginea cărţii, aceasta spune totul. Afirmaţia pe care Alvin Toffler o face în finalul cărţii sale: „Nu am încredere în oamenii care îşi închipuie că dispun deja de răspunsuri într-un moment când noi abia încercăm să formulăm nişte întrebări” s-ar potrivi foarte bine ca motto al cărţii. De ce „Al treilea val”? Ce vrea acest autor şocant de la cititori? În introducerea cărţii sale el spune despre „Al treilea val” că: „Este o lucrare de sinteză amplă. Ea descrie vechea civilizaţie în care mulţi dintre noi au crescut şi prezintă o imagine cuprinzătoare, întocmită cu grijă, a noii civilizaţii care irumpe în mijlocul nostru”. Deci, omenirea se află în zorii unei noi civilizaţii: „Această nouă civilizaţie – spune autorul este atât de revoluţionară încât sfidează toate presupunerile noastre anterioare. Vechile moduri de gândire şi vechile formule, dogme şi ideologii, oricât de îndrăgite sau folositoare au fost în trecut nu mai corespund realităţilor”. Lucrarea lui Toffner împarte civilizatia în trei perioade, numite metaforic „valuri”. Termenul “val” este uitilizat aici referindu-se la impactul ce îl au schimbările care ne perturba existenţa, aceste schimbari conducând către dispariţia civilizaţiei industriale şi apariţia civilizaţiei informaţionale. Prima etapa este perioada agricolă şi aparţine Primului Val, apoi etapa industriala a celui de Al Doilea Val, locul central ocupandu-l însa omenirea contemporană, aflată în zorii unei noi civilizaţii, deseori personificata de Toffler – civilizaţia celui de Al Treilea Val. Zi de zi îşi fac apariţia mode noi, noi descoperiri ştiinţifice, noi religii, mişcări sau manifeste. Universul nostru spiritual este zguduit de viziuni ce se războiesc între ele.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 5

Recenzie - Al treilea val - Aa cum se aprecia n cartea...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online