recenzie arta de a influenta - Ciobanu Alexandra Anul I...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ciobanu Alexandra Anul I grupa B Recenzie- Arta de a influenţa, Alex Mucchielli Alex Mucchielli aduce prin „ Arta de a infuenţa ” o carte care trezeşte un interes deosebit atât pentru cei care activeaza în domeniul psihologiei cat şi pentru toţi cei care vor să aprofundeze cunoştinţe legate de psihologia maselor şi de tehnicile de manipulare. Abordând in lucrarea sa subiecte ca influenţarea prin manipularea maselor, dubla mediere în influenţare, contextul relaţiilor- autorul ajuta la însuşirea artei de a-i influenţa cu brio pe cei din jur. În toate cele 6 capitole ale carţii, Mucchielli aduce pe lânga teorie şi numeroase exemple, demostraţii practice şi concrete. Cele 6 mari teme dezbătute sunt: reînoirea explicaţiilor clasice, metodele comunicărilor de influenţare: intervenţia asupra situaţiei, manipularea poziţiilor, manipularea relaţiilor, manipularea normelor, manipularea identitaţilor. Autorul porneşte în lucrarea sa de la o idee fundamentală: comunicarea
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 2

recenzie arta de a influenta - Ciobanu Alexandra Anul I...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online