recenzie scriitorii si politica

recenzie scriitorii si politica - Am deschis pagina de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Am deschis pagina de început a cărţii d-lui conf. univ. Dorin Popa având în minte gândul că voi găsi în rândurile acesteia şi între rânduri poate, păreri şi discuţii deschise între doi oameni care nu doar au trăit în aceeaşi generaţie ci au împartasit aceleasi emoţii, au fost martorii aceloraşi evenimente. Ce am gasit? Am gasit un întreg album de memorii, de dorinţe comune, de aspiraţii, de incursiuni în trecut dar şi de excursii vizionare în viitor, de fotografii ale prezentului, de lecţii de viaţă, de lecţii date de viaţă! Am descoperit în aceelaşi timp doi oameni care au trăit într-o viaţă mai multe decât puţini dintre noi, probabil, o să avem ocazia. Poate doar cei norocoşi. Sau doar cei talentati. .. Daca vor avea noroc. Scriitorii şi politica ” aduce mult mai mult decât ceea ce titlul ne divulgă. Este şi uşor de imaginat acest lucru având în vedere greutatea morală, emoţională, experienţa de viaţă şi calitatea de “oameni” a celor care au scris-o. Dialogul dintre Dorin Popa şi Liviu Antonesei este unul care merită citit în primul rând pentru ceea ce aduc aceşti doi oameni, şi buni prieteni, culturii româneşti de astăzi. Liviu Antonesei (n. 25 aprilie 1953, satul Vlădeni, judeţul Iaşi) este un scriitor, cercetător, publicist, politician democrat, actualmente retras din politică, profesor universitar din Iaşi. Între 1976-1978 a fost psiholog-terapeut la Centrul logopedic interşcolar din Iaşi şi profesor de logică şi psihologie la Liceul pedagogic din acelaşi oraş. Între 1978-1989 a fost cercetător în Ştiinţele educaţiei la Centrul de ştiinţe socioumane al Universităţii ieşene. Din 1990 este lector la catedra de Ştiinţele educaţiei a aceleiaşi universităţi. Din 1996 este doctorand în ştiinţele educaţiei cu o teză despre pedagogie ca ştiinţă a culturii". Din 1978, autorul a circa o sută de studii ştiinţifice din domeniile sociologiei educaţiei, istoriei intelectuale, istoriei şi filozofiei culturii, didacticii moderne, metodologiei cercetării educaţiei şi ştiinţelor politice. În septembrie 2001 şi-a susţinut doctoratul, iar din ianuarie 2002
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
a fost promovat conferenţiar universitar. Din octombrie 2005 devine prin concurs profesor la aceeaşi catedră. În ceea ce priveşte cariera literară şi jurnalistică, În perioada 1974-1976 este redactor şef-adjunct la revista Opinia studenţească. În anii 1980-1983 este redactor şef-adjunct la aceeaşi revistă. Între 1990-1995 devine
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/15/2010 for the course JOURNALISM 2345 taught by Professor Condurache during the Spring '10 term at Universidade de Brasília.

Page1 / 5

recenzie scriitorii si politica - Am deschis pagina de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online