{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Comentarii - Comentarii despre acest subiect gasim si pe...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Comentarii despre acest subiect gasim si pe blogul sorinbogdan.ro.Sub egida conţine link-uri cu tâlc !, blogarul trateaza subiectul dandui titulu “basescu a lovit un copil !” asta-i tot ce puteti ? ”. El numeste zarva facuta in jurul filmuletul in care Basescu lovese un copil ca fiind “un spectacol simpatic”!. Dupa care adreseaza intrebarea : asta-i tot ce puteti ?- intrebare retorica bineinteles, pentru ca nu mentioneaza cui o adreseaza. Blogarul arata si ironia acestei stiri, negandite de cel ce a lansat-o » ce nu stiu expertii in anti-campanii este ca nu poti sa-l pui pe dinu patriciu sa-ti lanseze povestea asta, pentru ca nu-l crede nimeni. in plus, romanul nu a
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online