{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fluxul in doi Pasi FINAL - Modelele limitate fluxul In doi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Modelele limitate: fluxul In doi pasi Andreea: Modelul “Fluxului in doi pasi” a fost dezvoltat de Elihu Katz si Paul Lazarsfeld.Acestia porneau de la premisa ca in drumul sau catre public, mesajul presei este filtrat de un factor intermediar, care a capatat, in literatura de specialitate, apelativul de “lider de opinie”. Alexandra :Elihu Katz nascut in anul 1926 in New York este un sociolog American si israelian. Katz si-a petrecut majoritatea timpului sau in cercetarea comunicarii, concentrandu-se pe relatia dintre media, conversatie, opinie si actiunea din sfera publica. A fost profesor la Scoala de Comunicare Annenberg, Acesta a fost fondatorul Institutul de Comunicare al Universitatii Ebraice din Chicago. Katz a acceptat invitatia Guvernului Israelian sa conduca initiativa de a introduce transmisiunile televizate, spre sfarsitul anilor ’60. Ioana : Paul Lazarsfeld Felix a fost nascut in anul1901 si a fost una din figurile importante în sociologia secolului XX. Acesta a fost fondatorul Universitatii din Columbia, exercitand o influenţă extraordinară asupra tehnicilor şi organizarea cercetarii. Oana : Modelul Fluxului in doi pasi a aparut pentru prima data într- un studiu riguros asupra efectelor comunicării de masă într-o campanie electorală – campania din 1940 pentru alegerile prezidenţiale din SUA datorita lui Lazarsfeld. Adesea, ideile vin de la radio şi presa scrisă la liderii de opinie şi de la aceştia la segmentele mai puţin active ale populaţiei. In 1955 Katz si Lazarsfeld au emis o perspectiva potrivit căreia influenţa personală este mai puternică decât cea a mass media.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Andreea : Asa cum se vede si in schema, in cazul fluxului in doi pasi: Sursa transmite un mesaj liderului de opinie ce retransmite la randul sau, mesajul prelucrat catregrupul pe care il reprezinta.Liderul de opinie decodeaza mesajele in termenii experientei grupului. El nu reprezinta o pozitie constanta, ci una intermediara. Pe de o parte este un factor inovator, pe de alta parte este agent conservator. In cazul fluxului in doi pasi, mass-media nu mai exercita o influenta directa cum era in cazul fluxului intr-un singur pas, ci una indirecta, in care un rol primordial ii revine relatiei interpersonale care uneste membrii grupului si o personalitate cu statut de lider de opinie.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Fluxul in doi Pasi FINAL - Modelele limitate fluxul In doi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online